تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

حسابرسی داخلینویسنده: مهران نعمتی

حسابرسی سیستمهای کامپیوترینویسنده: مهران نعمتی

استانداردهای حسابرسینویسنده: مهران نعمتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه

سرمایه

اهداف رسیدگی

تعیین اینکه :

1- سرمایه وتغییرات آن به نحو صحیح ثبت ودرصورتهای مالی افشا شده است

2-تغییرات سرمایه بامصوبات مربوط(مصوبات مجمع عمومی وهیئت مدیره)تطبیق می نماید

3-شرکت کلیه مقررات قانونتجارت واساسنامه خودرا در رابطه با سرمایه رعایت نموده است

برنامه رسیدگی سرمایه

1- چنانچه تغییراتی درسرمایه صورت گرفته باشد صورت خلاصه تغییرات را تهیه وباصورتجلسات صاحبان سهام هیئت ویا مدارک دیگر مطابقت نمائید.

2- حصول اطمینان از مطابقت سرمایه ثبت شده با اساسنامه شرکت

3- تهیه جدول میزان مالکیت سهامداران و مقایسه آن با دفتر ثبت سهام

4- کنترل نمونه ای ثبت انتقالات سهام و صورتجلسات و اساسنامه در رابطه با مجوزات و مصوبات لازم

5- رعایت مفاد قانونی مندرج در چک لیست بازرس قانونی در خصوص سرمایه و تغییرات آن را مورد بررسی قرارداده و عدم رعایت آنها را در خصوص شرکت سهامی در گزارش بازرس ذکر نمائید و اهم مفاد مذکور عبارتند از :

5-1- ماده 3 قانون تجارت:تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص 3نفر و عام 5 نفر

5-2- ماده 5 قانون تجارت : حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 1 میلیون و عام 5 میلیون ریال

5-3- ماده 25 قانون تجارت : اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و شماره ترتیب بوده و به امضاء حداقل دو نفر رسیده باشد ( طبق اساسنامه)

5-4- ماده 27 قانون تجارت : تا زمانی که سهام صادر نشده ، شرکت گواهینامه موقت سهم باید به سهامداران بدهد .

5-5- ماده 29 قانون تجارت : مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام حداکثر هزار ریال

5-6- ماده 33 قانون تجارت : مبلغ پرداخت شده سهام در هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت گردد .

5-7- ماده 40 قانون تجارت : انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام برسد

5-8- ماده 114 قانون تجارت : مدیران باید دارای سهام وثیقه نزد صندوق شرکت باشند .

5-9- ماده 21 قانون تجارت : اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را جهت تصمیم گیری درباره انحلال یا بقاء شرکت دعوت نماید .نویسنده: مهران نعمتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی

تسهیلات مالی (وامها) دریافتی

اهداف رسیدگی

تعیین اینکه آیا:

1-  مانده تسهیلات مالی دریافتی در پایان دوره و هزینه های مربوطه به نحو صحیح در دفاتر ثبت شده است .

2- طبقه بندی ، شرح و نحوه افشاء مبالغ مندرج در صورتهای مالی صحیح است .

3- در مورد وثایق تسهیلات مالی دریافتی ، افشاء کافی صورت گرفته است .

برنامه رسیدگی وامها

1-اخذ صورت ریز وام‌های پرداختنی و انجام کنترل‌های اولیه

2- تهیه کار برگی برای هر یک از وام‌های پرداختنی حاوی اطلاعات زیر:

الف) نام منبع وام‌دهنده ( منبع تامین کننده تسهیلات) ، تاریخ دریافت ، تاریخ سررسید و تاریخ پرداخت

ب‌) مبلغ اصل وام دریافت شده یا مانده انتقال از سال قبل

ت) تعداد و مبلغ اقساط پرداخت‌شده طی دوره مورد رسیدگی

ث‌) مانده پایان دوره

ج‌.)نرخ سود تضمین‌شده کارمزد

ح‌) وثیقه‌های وام دریافت شده

خ‌) دوره و شرایط بازپرداخت وام به تفکیک اقساط

3- در مورد وام‌های دریافت شده در سال مورد رسیدگی ضمن کنترل مجوز دریافت وام مبالغ دریافت شده را با مندرجات قرارداد وام مطابقت داده و با بررسی اسناد و مدارک مثبته مانند رسید صندوق یا اعلامیه واریز به وجوه به حساب‌های بانکی شرکت صحت دریافت وام را کنترل نمایید.

4- صحت ثبت مبالغ اقساط بازپرداخت شده را از نظر نحوه محاسبه‌ای اصل و فرع وام کنترل نمایید.

 ارسال تأییدیه برای وام‌دهندگان .

5- صحت ثبت و تخصیص حساب را کنترل نمایید.

6- کنترل اقساط پرداخت شده با مفاد قرارداد

7- کنترل اسناد و مداذک مثبته مربوطبه پرداخت اقساط وام ( رسید دریافتی از وام دهنده)

8- کنترل صحت ثبت مبالغ پرداخت شده .

9- ارسال تائیدیه جهت وام دهندگان و درج اطلاعات دریافتی در پرونده ومطابقت با سوابق و تعیین مبلغ مغایرت احتمالی و پی گیری آن

10-   تداوم پرداخت به موقع اقساط در سال مالی بعد تا تاریخ رسیدگی را کنترل کنید.

11- بررسی صورت جلسات هیئت مدیره در ارتباط با تسهیلات جدید ( مجوز اخذ وام)

12- بررسی مبلغ سود تضمین شده دوره در صورتحساب سود و زیان و نیز کافی بودن مبلغ ذخیره منظور شده در حسابها.نویسنده: مهران نعمتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی

حسابها و اسناد پرداختنی

اهداف رسیدگی

تعیین اینکه آیا :

1- بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ تعلق گرفته به مبلغ صحیح ثبت شده است .

2- رعایت اصول متداول حسابداری در طبقه بندی صحیح و افشاء مبالغ مندرج در ترازنامه

3- کلیه بدهیها ثبت شده براساس اسناد و مدارک مثبته بوده و معرف بدهی واقعی شرکت باشد.

برنامه رسیدگی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1- اخذ صورت ریز و اثبات صحت تنظیم آنها از طریق کنترلهای اویه ( جمع زدن ونقل مانده و ...)

2- انتخاب تعدادی از اقلام صورت ریز و انجام رسیدگیهائی به شرح زیر:

الف) صحت دریافت کالای موضوع خرید از طریق بررسی و کنترل فاکتورهای خرید و رسید انبار و هرگونه مدرکی که دال بر تحویل کالا مانند صورت جلسه و تحویل و تحول و مطابقت مدارک مثبته مذکور با سوابق حسابداری ( سندرسی)

ب) کنترل محاسبات مربوط به خرید بررسی قراردادهای خرید و نیز مقدار کالای دریافتنی و نحو مورد عمل حسابداری

ج) کنترل صحت ثبت فاکتور خرید در حسابهای شرکت و رسیدهای انبار در کارت انبار و ردیابی در کارت حسابداری انبار

د) پیگیری تسویه مانده ها بعد از دوره مالی ( مبالغی که پس از مدت طولانی و غیر متعارف همچنان پرداخت نشده باقی مانده است از نظر ماهیت مورد بررسی قرارداده و پیگیری علل مربوطه)

ه)ارسال تائیدیه ها و درج مبلغ پاسخ واصله و تعیین مغایرت احتمالی و بررسی علل آن.

3- اطمینان از اینکه خریدها و بستانکاران در دوره مالی مربوطه ثبت شده اند با آزمونهای انقطاع زمانی در پایان سال

4- درج مبالغ مربوط به پاسخ تائیدیه های واصل نشده در خلاصه نکات قابل توجه.

5- تعدادی از نمونه های که رسیدگی نشده را انتخاب و ضمن بررسی اجمالی و درجرنتایج آن در کاربرگ .

6- پرس و جو از از کارکنان قسمت خرید و حسابداری در مورد احتمال ثبت نشدن بدهیها

7- بررسی حساب و اسناد پرداختنی تجاری مربوط به بهای کالای امانی که در تاریخ ترازنامه دریافت شده است باشد.

8- حصول اطمینان از انعکاس صحیح بدهیهای ارزی در تاریخ ترازنامه.نویسنده: مهران نعمتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود

اصول حسابداری

1- طبق اصول پذیرفته شده حسابداری ، دارائیهای ثابت به بهای تمام شده اندازه گیری و در دفاتر به ثبت می رسند ، بهای تمام شده دارایی ثابت شامل قیمت خرید ومخارج راه اندازی تا مرحله بهره برداری پس از کسر تخفیفات می باشد .

2- مبنای اندازه گیری و ثبت دارائیهایی ثابتی که در مبادلات غیرپولی تحصیل میشوند ارزش متعارف (بازار) دارائیهای واگذار شده می باشد و در صورتیکه ارزش متعارف دارائی واگذار شده مشخص نباشد ملاک ثبت ارزش متعارف دارائی تحصیل شده خواهد بود.

3- طبق اصول بهای تمام شده تاریخی ، باید افزایش دارائیهای ثابت ( قیمت های بازار) رقمی ، در حسابها منظور نمی گردد .

اهداف رسیدگی دارائی ثابت

تعیین اینکه آیا:

1-دارایی های ثابت مشهود مندرج در ترازنامه در مالکیت شرکت مورد رسیدگی می باشد .

2-تعیین اینکه کلیه دارایی ها ثابت اعم از خیرداری شده یا ایجاد شده توسط شرکت بر حسب بهای تمام شده در حسابها ثبت شده و تفکیک هزینه های جاری وسرمایه ای برنحو صحیح انجام گرفته باشد.

3-کاهش طی دوره دارایی های ثابت وسود وزیاتن مربوط به نحو صحیح ثبت وافشاءشده است.

4- میزان استهلاک معقول بوده ومبنای محاسبه آن استمرارداشته است .(اثبات رویه)

5-دارایی ثابت مندرج در صورتهای مالی به نحو صحیح طبقه بندی وافشاء شده است.

6- کفایت ساختار کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی را ارزیابی نمایید.

برنامه رسیدگی دارائی ثابت

1- اخذ صورت ریز برای هریک از سرفصلهای تشکیل دهنده به شرح زیر :

شرح ، مانده اول دوره ، گردش بدهکار ( افزایش ) و بستانکار (کاهش) ، مانده پایان دوره ، استهلاک انباشته اول دوره  ، استهلاک طی دوره ، کاهش استهلاک و مانده پایان دوره استهلاک انباشته و ارزش دفتری

2- مطابقت مانده ابتدای دوره دارایی ثابت و ذخیره استهلاک با ترازنامه پایان سال مالی قبل ،

3- مطابقت مانده پایان دوره دارایی ثابت و ذخیره استهلاک با ترازنامه پایان سال مالی جاری ،

4- صورت ریز زمین و ساختمانها ، وسائط نقلیه را تهیه و گردش طی دوره را مشخص و رسیدگی به مدارک مثبته در رابطه با افزایش و کاهش زمین و ساختمانها 

5- بررسی اسناد مالکیت و اطمینان از بلامنازع بودن آنها و بایگانی یک نسخه کپی از اسناد مالکیت در پرونده دائمی.

6- در صورت امکان مشاهده عینی زمین و ساختمان.

7- کنترل خرید دارایی ثابت با آئین نامه ها و دستورالعملهای موسسه

8- مشاهده عینی مصوبه هیئت مدیره در مورد خرید دارائی ثابت

9- کنترل صحت ثبت دارائیها ثابت خریداری شده در دفتر با کارت اموال ( دفتر با کارت دارائی ثابت عبارت است از دفتری که هر صفحه و یا هر کارت آن به یک قلم از دارائی ثابت تعلق داشته و در آن شماره یا کد دارائی ثابت ، مشخصات دارائی ، تاریخ و شماره سند خرید ، نرخ و روش استهلاک ، محل دارائی ، بهای تمام شده  ، استهلاک در سال و استهلاک انباشته و ارزش دفتری و ... در آن ثبت شود)

10 حصول اطمینان در مورد دارائیهای ثابت ساخته شده توسط شرکت نسبت به تخصیص صحیح هزینه های مواد و دستمزد و سربار ساخت به دارائی مربوطه

11- دقت شود که فقط هزینه های سرمایه ای( تعمیرات اساسی) به بهای تمام شده دارائی ثابت منظور شده و اقلام هزینه های جاری در سرفصل دارائی ثابت انعکاس نیافته باشد ( تعمیر و نگهداری)

12- پرس و جو و بررسی در مورد دارائی ثابتی که فعلاً مورد استفاده نبوده یا اسقاط شده .

13- پرس و جو و بررسی در مورد فروش دارائی ثابت ، بررسی مجوز فروش ، علت فروش و چگونگی شرایط فروش و اطمینان صحت ثبتهای مالی انجام شده در خصوص برگشت از حسابهای دارائی ثابت و ذخیره استهلاک انباشته و سود و زیان حاصل از فروش

14- سندرسی تعدادی از اقلام عمده اموال و اثاثیه و ابزارآلات و مشاهده عینی آنها و اطمینان از پلاک کوبی آنها

15- دقت در خصوص طبقه بندی وانعکاس پیش پرداختهای سرمایه ای بابت خرید دارائی ثابت در سرفصل مربوطه

16- اطمینان از مناسب و کافی بودن پوشش بیمه ای دارائی ثابت

17- بررسی کنترلهای داخلی در مورد دارائیها( حصول اطمینان از استفاده صحیح و موثر دارائیها)

برنامه رسیدگی استهلاک

1- حصول اطمینان از مناسب بودن نرخ استهلاک و مبنای محاسبه با سال قبل یکنواخت و مشابه باشد

2- مصوب بودن نرخ و روش استهلاک در وزارت امور اقتصاد و دارایی

3- مطابقت جمع استهلاک سال قبل طبق کارت دارائی ثابت با رقم هزینه استهلاک سال جاری

4- مطابقت جمع استهلاک انباشته سال قبل طبق کارت دارائی ثابت با رقم ذخیره استهلاک انباشته در پایان سال.

5- کنترل محاسبات استهلاک

6- اطمینان از دارائی ثابت استهلاک پذیر قبل از آغاز بهره برداری مستهلک نشده باشد.

7- اطمینان از برگشت صحیح از حسابها، استهلاک انباشته دارائی ثابت فروش رفتهنویسنده: مهران نعمتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا

موجودی کالا:

اصول حسابداری :

1- مقادیر موجودی پایان دوره حتماً مقدار واقعی شمارش شده باشد .

2- روشهای قیمت گذاری موجودی کالا با توجه به ماهیت عملیات شرکت و شرایط اقتصادی مناسب و معقول بوده بطوریکه رقم نشان داده شده در ترازناممه نزدیکترین قیمت به بهای واقعی موجودیها باشد .

3- ارزش موجودی کالا ، اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش بازیافتنی ، ارزیابی و درصورتهای مالی منعکس شده باشد .

اهداف رسیدگی به موجودی کالا:

1- مقادیر کلیه موجودی کالا متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه به نحومناسبی ( انبارگردانی) مورد مشاهده و شمارش قرار گرفته و اقلام راکد ، ناباب، کم مصرف ، خسارت دیده و بلا استفاده به نحو مطلوب مشخص شده و برحسب خالص ارزش فروش در ترازنامه ارائه شده باشد .

2- قیمت تمام شده موجودیها بطور صحیح و طبق اصول متداول حسابداری در حسابها منعکس شده باشد ( قیمت گذاری مناسب) و اعمال آن ثبات رویه رعایت شده باشد .

3- ذخایر کافی در خصوص کاهش احتمالی ارزش در حسابها منظوظر شده باشد .

4- مالکیت موجودی ها براساس اسناد و مدارک مثبته محرز شده باشد .

5- مبالغ مندرج در ترازنامه کلیه موجودیها را در بر گرفته و به نحو مناسب طبقه بندی و افشاء شده باشد .

برنامه رسیدگی موجودی کالا:

نظر به اینکه مقدار موجودی کالا در پایان سال مالی بوسیله شمارش ، توزین ، اندازه گیری حجم و سایر روشها تعیین می گردد و سپس با استفاده از مدارک موجود در موسسه ارزش آنها مشخص می شود لذا رسیدگی موجودی کالا شامل دو مرحله است :

1- مقدار موجودیها .

2- ارزش موجودیها.

مقدار موجودیها از طریق شمارش( انبارگردانی) مشخص خواهد شد .

رسیدگی به ارزش موجودیها:

اساس ارزیابی بر دو نکته استوار است :

الف ) ثبات رویه : روش قیمت گذاری موجودی های باید با سال قبل یکسان باشد .

ب) اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش با ارزش جایگزینی : در مورد ارزیابی موجودی کالا باید مورد توجه قرار گیرد و در رسیدگی به موجودی کالا موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

1- کنترل محاسبات : بعد از اخذ صورت ریز موجودیها و اطمینان از قیمت مقادیر موجودی ، حسابرس باید محاسبات صورتها را (ضرب، جمع و تفریق) را کنترل نماید.

2- در مورد موجودی مواد خام و قطعات خریداری شده بهای تمام شده را بصورت نمونه با فاکتورها و لیست قیمتها ، ترازنامه ها و سایر مدارک مثبته مقایسه نماید .

3- تحقیق نماید که آیا در موارد لازم ذخیره کافی جهت کاهش ارزش موجودی به خالص ارزش فروش تامین شده است .

4- معقول بودن میزان موجودی های جنسی و کار در جریان پیشرفت را از طریق اطلاعات زیر بررسی نماید:

الف)اخذ لیست گردش کالا و موجودی اول دوره خرید طی دوره فروش(مصرف) و موجودی پایان دوره و مطابقت:

4-1- مانده های تعدادی/ ریالی اول دوره با تراز پایان سال مالی قبل .

4-2- مانده های تعدادی/ ریالی اول دوره با تراز پایان سال مالی جاری .

4-3- خرید طی دوره با مقدار خرید طبق دفاتر موسسه

4-4- فروش یا مصرف طی دوره با مقدار خرید طبق دفاتر موسسه

4-5- مقایسه با برگهای اولیه شمارش، محاسبات، جمع ها، انتقال اقلام به صورت خلاصه

ب) کاربرگهای شمارش موجودی را از نظر اقلام غیرعادی بررسی و علت مغایرتهای عمده بین شمارش و سوابق مالی موسسه را جویا شود

5- نتایج آزمونهای انقطاع زمانی در مورد آخرین رسید و حواله انبارها ، به منظور تاکید ثبت معاملات در دوره مالی مربوطه بررسی نمائید

6- در خصوص موجودیهای امانی دیگران نزد موسسه ، از عدم احتساب آنها به عنوان موجودی جنسی صاحبکار اطمینان حاصل شود

7- در خصوص موجودیهای امانی دیگر تائیدیه لازم اخذ گردد .

8- در مورد کالای ساخته شده ، بهای تمام شده هر واحد ، از نظر نرخهای مواد و دستمزد و سربار مورد مطالعه قرارداد و بهای تمام شده هر واحد با فاکتورهای خرید ، هزینه ، دستمزد و تخصیص سربار و ردیابی و از صحت آنها اطمینان حاصل نمائید .

9- در مورد کالای ساخته شده ، از طریق سیستم هزینه یابی استاندارد حسابهای انحرافات و گزارشات مربوطه را مورد رسیدگی قرارداده و کلیه انحرافات قابل توجه را بررسی نمایئد .

10- پس از انجام کلیه رسیدگیها ، حسابرس میتواند با مقایسه چند نسبت به نسبتهای مشابه در سالهای قبل تا حدود زیادی از قیمت مبلغ موجودی کالا مطمئن گردد و این نسبتها عبارتند از :

-        نسبت موجودی کالا به قیمت تمام شده کالای فروش رفته

-        نسبت موجودی کالا به فروش

-        نسبت موجودی کالا به خرید

نوسانات شدید این نسبتها ممکن است به علت یک یا مجموعه ای از عوامل زیر باشد:

الف) اشتباهات در شمارش مقداری موجودی

ب) اشتباهات در ارزیابی موجودی

ج) انباشته شدن مقدار زیاد موجودیهای ناباب

د) عدم وجود کنترل بر میزان مورد لزوم نگهداری کالا ( از قبیل حداقل و حداکثر موجودی)

ه) تولید مازاد بر تقاضای بازار

اهم نکات قابل توجه در نظارت حسابرس در انبارگردانی :

1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست .

2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، موقعیت مکانی ، تعداد تیمهای شمارش ، اسامی و وظایف هریک از آنها ، تعداد دفعات شمارش و نحوه رفع مغایرت بین شمارش های مختلف با یکدیگر و با سوابق انبار باشد.

3- برای حصول اطمینان از جهت اجرای برنامه شمارش لازم است وقت حسابرس عمدتاً صرف نظارت بر نحوه اجرای برنامه انبارگردانی شود .

4- به منظور حصول اطمینان حسابرس تعدادی از اقلام موجود را به عنوان نمونه شخصاً در انبار شمارش کرده و با شمارش شرکت مطابقت دهد .

5- حسابرس در زمان انبارگردانی ( خاتمه سال مالی) بایدکلیه اطلاعات مربوط به مقطع گیری زمانی را جمع آوری نماید .

وظایف حسابرس :

1‌)   تشكیل جلسات قبل از شروع انبار گردانی به منظور تدوین برنامه انبار گردانی

2) ارائه آموزش كافی به افرادی كه در انبار گردانی شركت می نمایند

3) مطالعه برنامه انبار گردانی توسط حسابرس و تذكر موارد قابل اصلاح به مسئولین شركت

4) حضور حسابرس در انبار گردانی و تفهیم این مطلب به مسئولین شركت كه مسئولیت انبار گردانی با آنان است نه حسابرسان مستقل

5) تكمیل پرسشنامه نظارت بر انبارگردانی توسط حسابرس.

6) اطمینان از مخدوش نبودن موجودی های نوشته شده و یا جلوگیری از هرگونه تعییر در مقادیر.

7)درخصوص موجودیهای امانی موسسه نزد دیگران تائیدیه لازم اخذ گردد .

8)  اطمینان از شمارش همه موجودی ها حداقل 2 بار (شمارش دوم باید توسط افرادی غیر از گروه اول باشد)

9‌) شمارش تعدادی كه از اقلام توسط حسابرسان.

10) مطلع بودن حسابرس از كلیه مكانها و محلهای انبار

11) اعضای تیم انبار گردانی باید اشخاصی به غیر از انبارداران باشند

12‌) انباردارها برای ادای توضیحات ویا رفع اشکال باید در مجل شرکت و انبارها حضور داشته باشد.

13) اطمینان حسابرس از توقف ورود و خروج كالا در حین انبار گردانی

14) اطمینان از اینكه هیچ كالایی 2 بار شمارش نشده باشد

15)اطمینان از كالاهایی كه اصلاً وجود خارجی ندارد و اینكه جزء موجودی كالا هم منظور نگردیده باشد.
نویسنده: مهران نعمتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی

حسابهای و اسناد دریافتنی :

اصول حسابداری

1- در صورتی میتوان مبالغی را تحت عنوان دریافتی در حسابها ثبت نمود که طلب از اشخاص محقق شده و مستندات کافی دال بر تحقق طلب در اختیار شرکت قرار داشته باشد(قبولی بدهکار)

2- آنچه در حسابها ثبت می شود مبلغ مطالبات می باشد ( مثلاً بهای توافق شده در مورد فروش کالا) لیکن آنچه در تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی درج می گردد ، ارزش یا میزان قابلیت وصول مطالبات است .

3- در مورد مطالباتی که نسبت به وصول تمام یا قسمتی از آنها اطمینان حاصل نشود باید به همان میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (ذ.م.م ) در حسابها منظور گردد.

4- در صورت قطعی شدن عدم وصول مطالبات مذکور بعنوان مطالبات سوخت شده تلقی و از حسابها حذف می گردند .

اهداف رسیدگی حسابهای و اسناد دریافتنی:

هدف اطمینان از قابل وصول بودن آنها است لذا لازم است رسیدگی هایی اعمال شود که بتوان اثبات نمود که آیا :

1- کلیه مطالبات متعلق به واحد مورد رسیدگی به نحو مناسب در صورتهای مالی طبقه بندی و افشاء شده است.

2-  وجود مطالبات به استناد اسناد و مدارک مثبته کافی محرز بوده و مانده های پایان دوره بیانگر مطالبات واقعی ثبت شده است .

3- ارزش مطالبات براساس اصول متداول حسابداری(خالص ارزش بازیافتنی ) در ترازنامه ارائه شده است .

4- براساس اسناد و مدارک ذخیره کافی جهت اقلام مشکوک الوصول در نظرگرفته شده و همچنین مطالبات لاوصول نیز از حسابها حذف شده است .

5- پیش پرداختهای هزینه ، بیانگر هزینه های است که به نحو معقول انتظار میرود در دوره های آتی واحد تجاری از آن بهره مند گردد .

برنامه رسیدگی حسابهای و اسناد دریافتنی:

1- تهیه صورت ریز بدهکاران تجاری و در صورت تجزیه سنی آنها(جهت محاسه ذ.م.م) و یا اخذ آنها از مشتری .

2- جمع صورت ریز فوق الذکره را آزمایش و با مانده حساب بدهکاران تجاری در دفاتر مقایسه نمائید .

3- باتوجه به درجه اطمینان از وجود کنترلهای داخلی مطلوب ، تعدادی از مانده های عمده حسابها و همچنین از هر چند حساب یکی از آنها بدون توجه به بزرگی یا کوچکی مانده انتخاب کنید . در مورد حسابهای منتخب شده اقلام تشکیل دهنده را در هر مورد تعیین و به شرح زیر رسیدگی کنید :

3-1- اطمینان از ماهیت تجاری بودن آنها( سایر سرفصلها مانند پیش پرداختهای دارائی ثابت یا هزینه در این حساب ، منعکس نشده باشد)

3-2- صورت حساب فروش کالا ، برگ خروج کالا ، رسیدمشتری برای هر قلم ثبت بدهکار در این حساب را مشاهده و بررسی شود.

3-3- با توجه به شرایط فروش به مشتری میزان ذ.م.م را تعیین کنید و لیست تعیین شده باید توسط سرپرست کار یا مدیران شرکت مورد مذاکره قرار گرفته و نتایج قطعی در آن قید گردد و سپس این نتایج در کاربرگ مربوطه به اسناد اصلاحی پیشنهادی درج گردد .

3-4- حساب بدهکاران در سال مالی بعد مورد رسیدگی قرار داده و از وصول به موقع اینگونه طلبها مطمئن شوید.

4- شرایط قراردادهای عمده فروش را بررسی کرده و نحوه اجرای آنها را مورد کنترل قرار دهید .

5- دقت نمائید ثبت تاریخهای پایان سال مالی در حساب بدهکاران را از یک طرف و حساب فروش را از طرف دیگر در سال مالی برگشت نشده باشد .

6- کنترل فعل انفعالات بین حسابهای بدهکاران و سایر حسابهای دریافتنی ، پرداختنی ، دارائیها و ...

7- روش انقطاع زمانی پایان سال را برای اطمینان یافتن از اینکه فروش و بدهکاران در دوره مالی مربوطه ثبت شده اند مورد رسیدگی آزمایشی قرار دهد.

8- ارسال تائیدیه ( نتایج درخواست تائیدیه را خلاصه کرده و قابل قبول بودن نتایج حاصله را مورد ملاحظه قرار دهید).

بدهکاران کارکنان :

بدهی کارکنان به شرکت ممکن است یکی از دو مورد زیر باشد.

1- وام دریافتی  2- مساعده حقوق

در رسیدگی به وام موارد زیر قابل ذکر است :

1- مشاهده مصوبه هیئت مدیره یا تصویب مقام مسئول در مورد وام پرداختی

2- گیرنده وام از کارکنان شرکت باشد .

3- اطمیان از رعایت کلیه مقررات و از جمله اخذ تضمین لازم و ثبت تضمین در حسابهای انتظامی

4- دقت در کسر به موقع اقساط از حقوق کارکنان

5- پی گیری و وصول اقساز در دوره مالی بعد .

6- اخذ تائیدیه از کارکنان مبنی بر تائید مانده بدهی آنان

در مورد مساعده حقوق معمولاً مانده قبل از پایان سال مالی باید تسویه شود در این غیر اینصورت علت بررسی شود .

اسناد دریافتنی نزد شرکت :

1- اخذ صورت ریز براساس نام متعهد و سر رسید آنها( لیست سنی)

2- مشاهده عینی در پایان دوره یا در تاریخ رسیدگی

3- اخذ تائیدیه برای اقلام عمده .

4- اطمینان از قابلیت وصول بودن در مورد اقلام سررسید شده و وصول نشده علت را بررسی نمایئد ودر صورت مشکوک الوصول بودن باید ذ.م.م کافی در نظر گرفته شود .

سپرده ها :

1- اخذ صورت ریز و کنترل جمع آنها و مقایسه یا مانده طبق دفاتر.

2- اطمینان از استرداد سپرده های بانکی اعتبار اسنادی بعد از ترخیص کالا ، در خصوص ارقام مسترد نشده علت عدم استرداد آن مشخص شود .

3- پی گیری وصول سپرده ها در سال مالی بعد .

4- در مورد سپرده های از قبیل سپرده آب و برق و تلفن و تلکس و ... کلیه اسناد مربوط به ایجاد آنها مشاهده شود .

5- اطمینان از قابل استفاده بودن سپرده توسط شرکت .

پیش پرداختها :

1- اخذ صورت ریز و کنترل جمع آنها و مقایسه یا مانده طبق دفاتر.

2- در مورد پیش پرداخت دارایی ثابت ، مبالغ را با مدارک پرداخت و قرارداد مربوطه مطابقت شود .

3- پی گیری بعد از پایان سال مالی دال بر تحویل دارایی ثابت به شرکت

4- در مورد پیش پرداخت خرید کالا ،پرداختها با مدارک و قرارداد مربوطه کنترل شود .

5- در مورد پیش پرداخت هزینه ، اسناد مربوطه را رسیدگی نموده و تفکیک بین هزینه های سال جاری و پیش پرداخت هزینه به عمل آید

6- در مورد هزینه های اجاره و بیمه که بستگی به مدت دارد بررسی و دقت شود که پیش پرداخت هزینه های مزبور در هزینه های سال جاری منظور نشده باشد .

7- ارسال تائیدیه .نویسنده: مهران نعمتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریها :

سرمایه گذاری عبارت است از مبلغی که توسط موسسه به منظور کسب در آمد و تحکیم موقعیت و با کسب امتیازات تجاری و تولیدی به مصرف خرید اوراق بهادار یا سهام شرکت می رسد و بر سه نوع است :

1- سرمایه گذاری بلندمدت:

به طبقه ای سرمایه گذاری گفته می شود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری می شود . یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی بلندمدت طبقه بندی می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد و یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهای باشد .

2- سرمایه گذاری جاری :

به طبقه بندی از سرمایه گذاری گفته میشود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد.

3- سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار:

نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد و بطوریکه از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخص قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد دست یافت .

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:

الف) ارزش بازارپایه

ب) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

سایر سرمایه گذاریهایی که تحت عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود باید در ترازنامه به یکی از روشهای زیر منعکس شود :

الف) بهای تمام شده اولیه پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش.

ب) مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان یکی از رویه های جایگزین.

مبلغ کل سرمایه گذاری سریع المعامله که به عنوان دارایی جاری نگهداری میشود باید بر مبنای مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاریهای مزبور تعیین شود مبلغ کل سرمایه گذاری های بلند مدت و سایر سرمایه گذاریها جاری ، عبارت از جمع دفتری تک تک سرمایه گذاریهای مربوط است که جداگانه تعیین میشود .

اهداف رسیدگی سرمایه گذاریها :

الف) کلیه سرمایه گذاریها متعلق به موسسه بوده ودر تاریخ ترازنامه صورتهای مالی به نحو مناسب طبقه بندی وافشاء شده باشد.

ب) وجود سرمایه گذاری منعکس در صورتهای مالی و مالکیت شرکت بر آنها در تاریخ ترازنامه به استناد اسناد و مدارک مثبته کافی محرز باشد و هرگونه محدودیتی در این زمینه باید در صورتهای مالی افشاء شود.

ج) ارزش سرمایه گذاریهای براساس اصول متداول حسابداری تعیین و در صورتهای مالی انعکاس یافته و کلیه اطلاعات در مورد آنها افشاء شده باشد.

د) سود و زیان و درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای به نحو صحیح به حساب گرفته شده باشد .

برنامه رسیدگی سرمایه گذاریها :

1- تهیه صورت خلاصه از کلیه سرمایه گذاریها به شرح:

نام شرکت ، نوع سهام ، ارزش اسمی در هر سهم ، درصد پرداخت شده آن ، تعداد کل سهام شرکت و قیمت تمام شده و ارزش سرمایه گذاری درتاریخ ترازنامه .

2- مشاهده عینی اوراق سهام در پایان دوره ( درصورت امکان) در غیر اینصورت اثبات مالکیت و وجود تاریخ روز .

3- در مورد سهام نزد اشخاص ثالث از وجود مالکیت از طریق مشاهده اطمینان حاصل شده و در غیر اینصورت تائیدیه ای در این خصوص دریافت گردد .

4- چنانچه سهامی در گرو اشخاص ثالث به عنوان وثیقه باشد لازم است در یادداشتها افشاء گردد .

5- اطمینان از خرید و فروش سرمایه گذاریها در طی سال از نظر داشتن مصوب هیئت مدیره.

6- رسیدگی درمورد خریدهای طی سال ، مبلغ پرداختی و ارزش سهام در روز انجام معامله.

7- بررسی مکاتبات با شرکتهای که در آن سرمایه گذاری شده است به منظور اطلاع از سود سال یا سهام جایزه ، سود سهمی .

8- بررسی و کنترل سود و زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها ، در صورت اهمیت رقم باید بصورت جداگانه درسود و زیان نشان داده شود .

9- ارزیابی سرمایه گذاری در پایان سال ، در صورتیکه قیمت بازار کمتر از بهای تمام شده باشد باید به قیمت بازار ارزیابی شود.

10- کنترل ثبت سود سهام دریافتی در حسابها.

11- دریافت تائیدیه از شرکتهای که مشتری در آن سرمایه گذاری کرده است ازنظر تعداد سهام و ارزش اسمی ، سرمایه کل شرکت و اطلاعاتی در مورد سود سال و...نویسنده: مهران نعمتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک

وجوه نقد و بانک:

اصول حسابداری :

1- رقم موجودی نقد و بانک نشان دهنده کلیه وجوه نقد متعلق به موسسه به هرصورت و و در هر مکانی که نگهداری میشود.

2- روش مورد عمل درباره نقد و بانک در طی دوره روش نقدی است و نه تعهدی یعنی حسابهای مربوط به این سرفصل تنها باید در زمان قطعیت پرداخت وجود بستانکار و در زمان قطعیت دریافت بدهکار گردند.

3- سرفصل مزبور درترازنامه باید دربرگیرنده کلیه وجوهی باشد که درتاریخ ترازنامه اختیار استفاده آنها در حیطه قدرت شرکت باشد. مانند : صندوق ، وجوه واریزی به حساب بانک شرکت و تنخواه گردان و ...

اهداف رسیدگی :

1- کلیه وجوه نقدینگی در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود باشد .

2- ارزش وجوه نقد متعلق به واحد مورد رسیدگی در تاریخ صورتهای مالی متکی به اسناد و مدارک مثبته و طبق اصول متداول حسابداری منعکس گردیده باشد .

3- مالکیتواحد مورد رسیدگی بر کلیه وجوه نقد به استناد مدارک مناسب محرز بوده و هرگونه محدودیت در استفاده آنها باید در صورتهای مالی افشاء شود.

4- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح طبقه بندی و افشاء شده باشد .

برنامه رسیدگی بانکها:

1- اخذ لیستی از مانده حسابهای بانکی از مشتری وتهیه آن و همچنین ارقام مقایسه ای سال قبل

2- اخذ صورت مغایرت بانکی ( کنترل داخلی مطلوب ، نیاز به تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه دارد) و انجام کنترلهای زیر :

2-1- کنترل جمعهای صورت مغایرت

2-2- مطابقت مانده حساب بانک طبق صورت حساب با مانده حساب دردفتر معین .

2-3- مطابقت مانده صورت حساب بانک طبق صورت مغایرت با مانده مندرج در صورتحساب بانک

2-4- مشخص نمودن اقلام باز بدهکار و بستانکار صورتحساب بانک و پی گیری و تعیین واریز آنها .

2-5- مشخص نمودن اقلام باز بدهکار و بستانکار دفتر معین بانک و پی گیری و تعیین واریز آنها.

2-6- بررسی تعدادی از فعل و انفعالات بین حسابهای بانکی  و یا بین حساب بانک و صندوق.

2-7- بررسی چکهای واخواستی و پی گیری شرکت جهت وصول آنها.

2-8- رسیدگی به حسابهای جاری بانکها و موارد زیر نیز باید مدنظر قرارگیرد:

2-8-1- ماهیت حساب جاری و هدف از افتتاح آن .

2-8-2- مشاهده عینی مدارک و کارت افتتاح حساب جاری و اخذ مجوز افتتاح .

2-8-3- بررسی دسته چک ومشاهده عینی چکهای باطله و دقت در عدم ثبت آنها در دفاتر و علت ابطال آنها.

2-8-4- کنترل مقطعی از چکهای صادره در دفاتر از نظر ترتیب صدور و ثبت آنها .

2-8-5- CutOff حساب جاری بانکها .

2-8-6- سندرسی نمونه ای از اسناد بدهکار و بستانکار حساب بانکها به ویژه در پایان سال.

2-8-7- ارسال تائیدیه و بررسی پاسخ واصله از نظر مطابقت با صورتحساب بانک و پی گیری مغایرت احتمالی .

اثبات موجودی صندوق :

1-  شمارش صندوق در پایان سال ( درصورت امکان) و در غیر اینصورت شمارش به تاریخ روز و مطابقت باحسابهای صندوق و سپس مانده صندوق در پایان سال را اثبات نماید ( حتی الامکان وجه نقد باید در پایان سال مالی به حساب جاری بانک شرکت واریز گردد)

2- در صورت عدم شمارش صندوق در پایان سال ، اخذ تائیدیه که به امضایی یکی ازمقامات شرکت ، صندوقدار  حسابرس برسد در موقع شمارش علاوه بر پول نقد ، اسناد پرداختی هم که هنوز در حسابها ثبت نشده را نیز باید به جمع موجودی صندوق اضافه نمود .

3- بررسی کنترلهای داخلی اعم از وجود یا عدم احراز.

اثبات موجودی تنخواه گردان :

تنخواه دار کسی استکه مبلغی وجه نقد در اختیار وی قرار داشته باشد تا براساس مقررات و شرایط مربوط نسبت به انجام هزینه اقدام نماید . در رسیدگی به حساب تنخواه گردان موارد زیر قابل ذکر است:

1- اخذ صورت ریز دارندگان تنخواه در پایان سال ( حتی الامکان موجودی تنخواه گردان ، باید در پایان سال مالی به حساب جاری بانک شرکت واریز گردد)

2- بررسی نوع تنخواه گردان ( ثابت یا متغییر)

3- دقت شود مبلغ تنخواه در اختیار کسانی قرارداشته باشد که با توجه به شغل آنها نیاز به داشتن تنخواه احساس شود.

4- لازم است از دارندگان تنخواه تضمین کافی و متناسب با مبلغی که در اختیار دارند اخذ شود و مبلغ تضمین باید در حسابهای انتظامی بصورت آماری ثبت شود.

5- بررسی مجوز پرداخت تنخواه که به تائید مقامات ذیصلاح شرکت رسیده باشد (اقلام بدهکار تنخواه گردان)

6- تعدادی از اسناد هزینه انجام شده از محل تنخواه گردان ( اقلام بستانکار تنخواه) را سندرسی شود( از نظر کفایت مدارک ومحاسبات و امضاهای مجاز)

7- دقت در مبالغ پرداختی در وجه دارندگان تنخواه متناسب با هزینه های انجام شده باشد( تعیین پرداختهای هر ماه و مقایسه با رقم هزینه انجام شده همان ماه)

8- شمارش تنخواه گردان در پایان سالو یا در تاریخ رسیدگی و تهیه صورت جلسه مربوطه که به امضای دارنده تنخواه ، حسابرس و یکی از مقامات موسسه رسیده باشد.

9- اخذ تائیدیه از دارنده تنخواه گردان .نویسنده: مهران نعمتی

تبریک سال نونویسنده: مهران نعمتی

حسابداری( فارسی-انگلیسی)

حسابداری

Accounting

هدف : 

Objective

حسابداری یك سیستم است كه در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شكل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانك‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده كنند. به همین دلیل فردی كه تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش كافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یك حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند كه چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت كرد. 

Accounting system in which the process of collection, classification, recording, summarizing information and preparing reports and financial statements, accounting forms and specific models is performed. To beneficial owners and managers within the organization such as banks or Outside the organization, General Assembly intended or tax authorities can use this information. Therefore, no educated person, more so bookkeeper accountant. Because of reports of this group of people is not standard and not enough processing and account balance is greater. For example, an accountant can easily experiment between short-term assets and long-term difference is allowed or not know how foreign exchange transactions in record offices.

حسابداری به عنوان یك نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد. 

Accounting as an information processing system, the raw data received financial, brings them in order.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است كه مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ...) قرار می‌گیرد. 

Final product accounting system reports and financial statements is based on individual decision-making stakeholders (managers, investors, government and ...) is placed.

ماهیت

Nature: 

یك حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یك سازمان یا شركت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یك شركت ایده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه كند و یا اگر شركت به منابع مالی جدید نیاز داشت یك مدیر مالی بر اساس دانش آكادمیك خود می‌تواند بگوید كه از چه طریقی باید تامین مالی كرد. و مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یك حسابدار تجربی است.

A professional accountant, a financial manager in the future could be the organization or company could give management an idea of company Existing resources in what ways to invest for optimum use of it or if the company needed a new financial resources based on financial director their academic knowledge can tell how will be financed. And the total of these activities outside the ability of an experimental accountant.

حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك می‌كند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یك شركتی سرمایه‌گذاری كند، تمایل دارد كه وضعیت مالی آن شركت و یا نتایج عملیات آن شركت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی كه به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود. 

Accounting is an information system that Providing information helps investors, creditors, managers and government better able than economic issues, to decide.

For example, if a person wants to invest in a company, has an interest in that company and its financial position or results of operations in the years before the company knows. Issues that face financial reports are prepared by accountants. 

حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتكا دارند كه این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یكی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امكان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند كه كمترین ریسك و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسك سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است كه یكی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است. 

Accounting for response to human needs is developed. Therefore, over time, and parallel to the expansion of economic activities and increasing its complexity, objectives and accounting methods to meet the information needs have been developed. Because individuals, companies and governments decide on the proper distribution of financial resources need to have reliable information to help accounting information can be obtained. On the other hand do one of the investment materials essential in the process of economic development and the supply of capital from investors as well, as much as possible are trying to serve the financial resources to hand to propel the lowest risk and have the highest yield. Following the investment risk will be estimated. Meanwhile, one of the fundamentals of the companies to calculate market risk, the use of information generated by accounting system. 

رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد. 

Accounting field, including fields that all three experimental groups of volunteers and technical mathematics, experimental sciences and humanities students accepted. 

آینده شغلی ، بازار كار ، درآمد:

Future job, the labor market, income: 

به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تكمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار كار دارند.

It seems that graduates graduate programs in this field, more maturity and readiness to participate in the labor market are. 

نتیجه یكی از تحقیقات دانشگاه «كلمبیا» مبنی بر این بود كه از از دهه 70 به بعد همه شركتهای موفق، شركتهایی بوده‌اند كه مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا كرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است كه تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری روسای شركت‌ها دارد. 

Results of the Research University, “Columbia" upon was that of the 70's after all successful companies, companies that have their principal financial education has had. Because of these decades later, has an important role information and the most important information, financial information that the effect of making many firms are heads.

فرصت‌های شغلی یك حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. و با وجود این كه در دانشگاههای مختلف كشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیكار این رشته از بیشتر رشته‌ها كمتر است. چون از یك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترین كارخانه‌های كشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند. 

Accountant job opportunities in a very broad and the lowest level to highest level in the covers. And yet in various universities, including governmental, non-profit and free, many students are taught in the accounting field, but the number of unemployed graduates in this field is less than the higher strings. As a small institution from the country's largest plants for at least the accountant preparing tax returns are required. 

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات كاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امكان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شركتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد.

Also, knowledge of accounting in the financial sector has wide application. Accounts to help because accounting is possible to determine the basis for calculating the amount of profit tax, both state and private companies are. 

نویسنده: مهران نعمتی ادامه مطلب

حسابرسی دولتی

کلیات حسابرسی بخش دولتی

 اصل و اساس وجود نظارت و حسابرسی دولتی اصل پاسخ گویی عمومی در قبال منافع جامعه توسط دولتهای وقت می باشد.

مقدمه

طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است و هر بخش متشکل از فعالیت های مختلف است. بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک داری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

 اصل و اساس وجود نظارت و حسابرسی دولتی اصل پاسخ گویی عمومی در قبال منافع جامعه توسط دولتهای وقت می باشد.

با توجه به این که در شرکت های دولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی شان، سود حاصل از فعالیت های غیرانتفاعی اهمیت به مراتب کمتری نسبت به رعایت قوانین دارد و یا اصلا سودی وجود ندارد، لذا تمرکز حسابرسی دولتی بر قوانین موضوعه کشور می باشد و می توان گفت بخش عمده ی حسابرسی شرکت های دولتی، "حسابرسی رعایت" است.

هم چنین طبق مواد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی بخش دولتی شامل اجزای زیر می باشد:

ماده ۲. وزارت خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

ماده۳. موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد.

ماده ۴. شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد بشود و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیشتر از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی تلقی شود.

تبصره: شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال آن ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا بشود از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.

ماده ۵. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

لازم به تذکر است با فعالیت های بازرگانی دولت همانند فعالیت های بازرگانی موسسات انتفاعی بر خورد و رسیدگی می شود.

بند ۱. طبق اصل ۵۴ قانون اساسی وظیفه حسابرسی و رسیدگی به وضعیت مالی شرکت های دولتی(با توجه به تعاریف فوق) بر عهده "دیوان محاسبات کشور" می باشد.

ماده ۵۴: ((دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

بند۲. پس مهم ترین بررسی حسابرسان دیوان، حسابرسی رعایت تطابق مفاد قانون با عملیات واحد دولتی است.

بند۳. مهم ترین و در برخی موارد تنها منبع مالی شرکت های دولتی، بودجه مصوب در قانون بودجه کل کشور است. طبق ماده ی ۵۵ قانون اساسی: ((دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

پس مهم ترین نکته ی مورد توجه در هر حسابرسی شرکت های دولتی، بررسی دو موضوع است:

۱) هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد

۲) هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

بند ۴. برای بررسی این امر اقدامات زیر باید انجام پذیرد:

1) شناخت سیستم های مالی و کنترل های شرکت های دولتی متشکل از سیستم های نقدی و نقدی تعهدی و ... و شناخت هرحساب یا و بررسی منابع ورودی و مخارج تحمّل شده مربوط به فعالیت هرحساب مستقل.

2) ثبت شناخت سیستم کنترل های مالی و داخلی و سپس آزمون آن و در صورت این که این کار قبلاً انجام شده باشد، لازم است تغییرات این سیستم مورد توجه قرار گیرد و نیازی به انجام آن به طور کامل برای دفعات بعدی نخواهد بود.

3) بررسی و مشاهده مدارک و اسناد پشتوانه گزارشات مالی دولت مانند صورت های درآمد و هزینه برای هر حساب مستقل و ... به صورت نمونه ای و یا در صورت لزوم به صورت کامل و بررسی کل مدارک.

4)تطبیق عملیات انجام شده با مفاد قانون و تبصره و ... و گزارش و پیگری دقیق انحرافات از اصول برای پیگیری و بررسی بیشتر در کابرگ های حسابرسی.

بند ۵. در بررسی و تطابق عملیات واحد غیرانتفاعی دولتی با قوانین، به طور کلی، قوانین زیر مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت لزوم به قوانین و آیین نامه های دیگر نیز رجوع خواهد شد:

1)به طور عمده و اساسی عملیات هر واحد برای تطبیق با قوانین، اول باید مطابق "قانون بودجه سال جاری" باشد. یعنی برای رعایت اصل ۵۵ باید قانون بودجه و عملیات واحد با یک دیگر مطابقت کامل داشته باشند و در صورت انحراف باید سریعا و با شدت به تخلفات رسیدگی شود.

2) قانون دیوان محاسبات کشور که اهداف و سازوکار فعالیت سازمان و وظایف و رهنمودهای لازم برای امر رسیدگی را مشخص کرده است.

3)قوانین، اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه های توسعه کشور، گمرک و به خصوص تسعیرات ارزی و قانون پولی و مالی کشور، صادرات و واردات، مناقصات و مقاطعه کاری ها، منع دخالت وزرا و ... در معاملات دولتی و کشوری، تفریغ بودجه، استخدام کشوری از جمله مهم ترین قوانینی هستند که در رسیدگی ها باید به آن ها توجه خاص و ویژه مبذول داشت.

با توجه به گستردگی و تنوع بسیار زیاد قوانین دولت، با توجه به هر بخش می توان برنامه ی مناسب حسابرسی آن را تدوین کرد که این شالوده ی اصلی این برنامه همان قوانین و رسیدگی های اساسی است که در بالا به طور مختصر مطرح شد.

به طور مثال برای واردات شرکت توانیر می توان سوالات زیر را مطرح کرد:

1) آیا مجوز و اعتبارات لازم برای واردات تجهیزات در بودجه کل کشور منظور شده است؟

2)میزان و نوع این واردات چگونه است؟ به طور مثال به صورت مبادلات تجارتی است یا معاملات پایاپای؟ و آیا مبادلات نقدی است و یا به صورت یوزانس؟

3)نحوه ی بررسی و تجزیه و تحلیل مانده حساب های ارزی شرکت توانیر چگونه است؟ آیا حفاظ ارزی برای معاملات وجود دارد؟ با افزایش و یا کاهش نرخ ارز با توجه به نرخ های معین در پایان سال (انباشت مازاد و به هزینه بردن کسری ها) رعایت شده است؟

4)آیا تجهیزات در جای مناسب و با توجه به طرح های توجیهی و هماهنگ با طرح های ارائه شده توسط وزارت نیرو در راستای طرح های عمرانی کشور رعایت شده است؟(حسابرسی عملیاتی طرح های دولت)

5)آیا دریافت ها و پرداخت های به طور مستمر در خزانه داری داری کشور منظور شده است؟

6) قوانین و نحوه ی دریافت وجوهی که از طرفی در بودجه دستگاه و از طرفی هزینه و محل مصرف آن در بودجه آمده است، به طور کامل رعایت شده است؟

7)آیا ذیحساب وظایف خود را به درستی انجام داده است؟ آیا کلیه دریافت ها و پرداخت ها به همراه مدارک و اسناد مستند و مجوزهای لازم برای معاملات موجود و صحیح می باشند؟نویسنده: مهران نعمتی

قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه

قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

 بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

 بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم

طبق مصوبات 129 و 143 شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند كه دو شرط زیر را تواما دارا باشند .

1-قرار داد براساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (قرارداد های پیمانكاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مذكور (قرار دادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

2-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی ،منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد.

 ب: ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه كلیه قرارداد های واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد به شرح ذیل می باشد :

1- قراردادهای مشاوره ای

حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا 14 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیكاری جمعا به میزان 6/15 درصد ناخالص كاركرد می باشد (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما )

2- قراردادهای پیمانكاری (اجرایی)

حق بیمه قرار دادهای اجرایی مقطوعا 6 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیكاری جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص كاكرد می باشد (6/1 درصد سهم پیمانكار و 5 درصد سهم كارفرما )

 3 حق بیمه كلیه قرار دادهای مشاوره ای كه قبل از تاریخ مذكور قراردادهایی كه قبل از 16/4/63 شروع وبعد از آن خاتمع یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی ودر مورد قراردادهای پیمانكاری (اجرایی) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می شود .

4- حق بیمه بیكاری از تاریخ 6/5/69 به شرح مندرج در بند 1و2 محاسبه می شود .

5- طبق مصوبه مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتی كه پیمانكاران مجری قرار دادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانكاران فرعی واگذار نمایند ، چنانچه حق بیمه متعلق به قرار داد اصلی برمبنای ناخالص كل كاركرد قرار داد پرداخت شود در این صورت حق بیمه ای بابت قرار داد پیمانكار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد .

 ج: مجوز های خاص

حق بیمه قرار دادهای پیمانكاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قرار دادهای تسطیح وآماده سازی اراضی وزارت مسكن و شهر سازی ، قرار دادهای ساختمانی شركت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانكاران در صورتی كه براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد طبق مصوبات 129 و143 شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه می شود .

 بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

كلیه بیمه قرار دادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود .

ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قرار دادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

1- قراردادهای منعقد قبل از 24/1/70

حق بیمه قراردادهای مذكور براساس ضرایب دستمزدی كه با توجه به نوع عملیات قرار داد ونحوه تهیه مصالح (توسط واگذارنده كار و یا پیمانكار ) تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر وبه كاربردن ضریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه میشود.

(27% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد ضربدر كل نا خالص كاركرد =حق بیمه قرارداد)

برای محاسبه حق بیمه قراردادهایی كه قسمتی از مصالح توسط كارفرما و قسمتی توسط پیمانكار تهیه شده است با افزدودن قیمت مصالح واگذاری به پیمانكار به مبلغ ناخالص كل كاركرد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پیمانكار حسب نوع عملیات قرارداد استفاده می شود .

2-قراردادهای منعقده از 24/1/70 به بعد

3-به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و 7/9/73 شواریعالی تامین اجتماعی ماخذ واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است ، كه این امر تسهیلات زیادی را در جهت آگاه كردن پیمانكار و كارفرما از میزان حق بیمه قرارداد و همچنین تعیین و وصول حق بیمه وصدور مفاصا حساب پیمانكاران فراهم آورده است . به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بیمه قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذكور به بعد منعقد شده و می شوند با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای كار به ترتیب زیر محاسبه می شود:

1-2- حق بیمه قراردادهایی كه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی كلا بعهده و هزینه پیمانكار     می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كارایجاب نماید كه كلا به صورت مكانیكی انجام گیرد به ماخذ 7 درصد ناخالص كل كاركرد ه اضافه یك نهم آن بعنوان حق بیمه بیكاری می باشد .

2-2 حق بیمه كلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی كه به صورت غیر مكانیكی انجام می گیرد و یا تجهیزات ووسایل مكانیكی توسط كارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانكار قرار داده می شود به ماخذ 15 درصد نا خالص كاركرد به اضافه یك نهم آن بعنوان حق بیمه بیماری می باشد.

3-2- در مواردی كه تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانكار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده كار می باشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانكار به ناخالص كل كاركرد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند 1-2 محاسبه می شود .

4-2- قیمیت تجهیزات وارده از خارج از كشور كه پیمانكاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول كسر حق بیمه نمی باشد ، همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراداد های سوله سازی كه تهیه آن دراختیار واگذارندگان كار است ، پارچه در قراردادهای دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها ، موكت وكف پوش و كابینت در صورتی كه توسط كارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانكار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به كل كاركرد اضافه نمی شود .

5-2- در مواردی كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مكانیكی ( با وسایل و ماشین آلات مكانیكی متعلق به پیمانكار ) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد )مكانیكی به ماخذ 7 در صد و حق بیمه بخش (درصد ) دستی به ماخذ 15 درصد به اضافه یك نهم بابت بیمه بیكاری محاسبه می شود .

6-2- در مواردی كه وسایل و ابزار مكانیكی توسط واگذارنده كار تهیه و بدون دریافت كرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانكار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن كلا به ماخذ 15 درصد به اضافه یك نهم بابت بیمه بیكاری محاسبه خواهد شد .

7-2- در مواردی كه پیمانكار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرار داد به پیمانكاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانكاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پیمانكاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانكار اصلی معادل كاركرد پیمانكاران فرعی كه مفاصا حساب داشته اند از كاركرد پیمانكار اصلی كسر می شود .

8-2- آن دسته از نهاد ها وسازمانها و وزارتخانه هایی كه كاركنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی كه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پیمانكاری نمایند ، چنانچه كار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها كه مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قرار دادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه كلیه پرسنل و روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. چنانچه فاقد بدهی به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد . بدیهی است واگذارنده كار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانكاران می باشد .

 بخس سوم: حالت خاص قرار دادهای غیر عمرانی

الف- پیمانكارانی كه دارای كارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند

به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانكارانی كه دارای كارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قرار دادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در كارگاه آنها انجام می گردد ویا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرار داد منعقده به نوعی تولیدات كارگاههای آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :

1-اشخاص حقوقی

در صورتی كه پیمانكار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب قرارداد صادر می شود . شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانكاران را در اولویت قرار داهند .

1-1-     چنانچه سازمان قادر نباشد سریعا از دفاتر قانونی پیمانكار بازرسی نماید و پیمانكار جهت دریافت مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانكار طبق محتویات پرونده های مطالباتی كارگاهی و دفتر مركزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مركزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید وتعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان ارائه نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

1-2-     در مواردی كه پیمانكار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه می شود . در این حالت چنانچه پیمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه  وصول . سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .

2- اشخاص حقیقی

2-1- در صورتی كه پیمانكار دارای كارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ( كارگاههای دایر كه دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ) و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از كارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه كارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود .

2-2-در مواردی كه پیمانكار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود .

توجه : كارگاههای كه منحصرا برای انجام كار موضوع پیمان دایر می شود در زمره كارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود .

 ب- قرار دادهای خرید و فروش

1- قرار داد های خرید فروش اجناس ، مواد و تجهیزات كه نیاز به انجام كار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول كسر حق بیمه نخواهد بود .

2- در مواردی كه پیمانكار دارای كارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی (اعم از حقیقی و حقوقی ) باشد و قرارداد ساخت یا فروش( ساخت در كارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل ونصب به تفكیك توسط واگذارنده كار مشخص شود در این صورت در مورد قسمت ساخت طبق بند ((الف)) عمل شده ودر مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل ونصب طبق مصوبه مورخ 24/1/70 حق بیمه محاسبه خواهد شد . ضمنا چنانچه واگذارندگان كار میزان كاركرد حمل ونصب را مشخص ننمایند ، حق بیمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب  كلا طبق مصوبه مذكور محاسبه و وصول خواهد شد .

 ج قراردادهای گاز رسانی

در قراردادهای گازرسانی كه فیما بین شركت ملی گاز ایران و پیمانكاران منعقد می شود لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الكترود مخصوص كه مختص عملیات گاز رسانی است و از طرف واگذارنده كار به پیمانكار تحویل می شود جزء مصالح انحصاری می باشد ، لذا حق بیمه قرارداد های مذكور با توجه به نوع عملیات به شرح زیر محاسبه می گردد.

1- حق بیمه قراردادهای احداث شبكه های گاز رسانی به طور كلی طبق ماده دوم مصوبه 24/1/70 به ماخذ 7درصد محاسبه وبه اضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول مسشود .

2-قراردادهای نصب انشعابات (علمك ) به طور كلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشكاری و بعضا كمپرسور و دستگاههای حفاری 70 درصد عملیات مكانیكی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد عملیات غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول می شود.

3-قراردادهای نصب رگلاتور ، چنانچه جداگانه و مستقل از نصب انشعابات (علمك) منعقد شده باشد در این صورت با توجه به نوع كار كلا خدماتی و غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه ماده اول مصوبه مورخ 24/1/70 بماخذ پانزده درصد باضافه بیمه بیكاری متعلقه محاسبه می شود . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعابات تواما در یك قرارداد باشد ، طبق بند ((2)) فوق عمل می شود

د- قرارداد های خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در این گونه قراردادها نیز معدل 70 درصد از ناخالص كاركرد بعنوان كاركرد مكانیكی محسوب و حق بیمه آن بماخذ هفت درصد و معادل 30 درصد از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه آن بماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول می شود .

ه- قرارداد های طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای

قرارداد های كه موضوع آنها تهیه و نصب سخت افزار (رایانه ) ، طراحی و تولید نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتی كه پیمانكار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند ((الف)) این بخش عمل می شود.

 و- قراردادهای حسابرسی ، تحقیاتی و پژوهشی

احتساب حق بیمه قرار داد های تحقیقاتی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود :

قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

1- در مواردی كه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراكز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانكار یا مجری منعقد می شود چنانچه دانشگاه یا مركز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و یا اصولا كاركنان آن مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرار داد مفاصا حساب مربوطه صادر می شود .

2- در مواردی كه موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراكز علمی دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان نیز قرار دهند ،دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده قرار می گیرد. به این ترتیب چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند و یا آن را پرداخت نمایند صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها بلا مانع بود .

3- در مورد اشخاص حقوقی كه دفاتر قانونی ارائه ندهند حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 بماخذ هفت درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متلعقه وصول می شود.

4- درمواردی كه قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یك نفر یا چند نفر به صورت دستجمعی)منعقد وكار موضوع قرارداد توسط خود شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان مجری در حین كار انجام شود ، چون شرایط مربوط به ماده 38 قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود مشمول كسر حق بیمه نخواهد بود .

قرارداد حسابرسی

چنانچه موسسات حسابرسی لیست و حق بیمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال وپرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند حق بیمه قراردادهای كه به عنوان پیمانكار یا مجری منعقد می نمایند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و پس از وصول ، مفاصا حساب قراردادهای آنان صادر می گردد.

ح- كسر حق بیمه توسط كافرما از صورت وضعیتهای كاركرد پیمانكار و پرداخت آن به سازمان

1- در مواردی كه كافرمایان (واگذارندگان كار) حق بیمه و بیمه بیكاری هر قرارداد غیر مشمول طرحهای عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به ماخذ مندرج در تصویبنامه مورخ 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی كه قبلا به آن اشاره شد (15درصد یا 7درصد ) از هر صورت وضعیت پیمانكار یا صورتحساب مهندسین مشاور كسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانكار طی چك در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در این صورت نیازی به كسر و نگهداری 5% موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و كارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی وتسویه حساب با پیمانكار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی نماید . بدیهی است واگذارندگان كاركه به ترتیب این بند عمل می نماید كما كان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص كاركرد پیمانكار و مهندس مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند .

2- در مورد پیمانهایی كه حق بیمه مربوط توسط واگذارنده كار از صورت وضعیت كاركرد یا صورتحساب پیمانكار و مهندس مشاور بماخذ تعیین شده كسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود ، پیمانكار در طول اجرای قرار داد فقط می بایست لیست كاركنان شاغل در قرار داد را كه طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از كارفرمایان مصوب مورخ 9/5/73 مجلس شورای اسلامی حداكثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.

3- در مورد این گروه از پیمانكاران با توجه به اینكه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانكار اصلی كسر وبه سازمان پرداخت می شود در صورت كه دارای پیمانكار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانكاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینكه حق بیمه كلیه صورت وضعیتهای پیمانكار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانكار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود .

4- چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ (درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ 24/1/70 به هنگام كسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانكار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان كار رعایت نشده و به جای كسر و پرداخت حق بیمه بماخذ 15 درصد ، 7 درصد پرداخت شده باشد ، همچنین در مواردی كه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیكن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانكار بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصوبینامه مذكور باشد در این صورت در پایان كار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرار داد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .

5- چنانچه پیمانكار بابت ماه یا ماههای خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع ویا بعد از خاتمه قرارداد) لیست ارسال نماید، از دریافت آن خود داری و چنانچه قبلا لیست دریافت شده باشد حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده وعلاوه برحق بیمه قرارداد از پیمانكار وصول خواهد شد برچسب ها : قراردادهای پیمانکاری , مشمول ماده 38 ,

نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )

صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]