تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

میزان جرائم نقدی عدم پرداخت حق بیمه چقدر است؟

قانون بیمه تامین اجتماعی دریافت جرایم از كارفرمایان كارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی‌نمایند را طبق مواد زیر مشخص نموده است:

قانون بیمه تامین اجتماعی  دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی‌نمایند را طبق مواد زیر مشخص نموده است :

ماده ۱

کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی مصــوب تیـرماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صـورت مـزد و حقــوق کلیــه بیمـه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

تبصره ۱: کارفرمـایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور تعیین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود.

الف) تا مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۵ درصد حق بیمه همان ماه

ب) از مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ده درصد حق بیمه همان ماه

ج) از مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه معادل ۱۵ درصد حق بیمه همان ماه

د) از مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به بالا معادل ۲۰ درصد حق بیمه همان ماه

 تبصره ۲: کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:

الف) تا مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۷ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ب) از مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه

ج) از مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه

د) از مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به بالا بدهی ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه

تبصره ۳: جریمه نقدی موضوع تبصره ۲ این ماده منحصراً برای یک سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال‌های بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.

ماده ۲

کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر اینصورت مشمول پرداخت جرایم نقدی به شرح تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱ از تاریخ اتمام مهلت مزبور، خواهند بود.

تبصره: در مورد بدهی‌های قطعی نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.

ماده ۳

کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از ۳۰% جرایم مربوط، معاف خواهند بود.

تبصره: در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره ۳ ماده ۱ این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.

ماده ۴

قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶ از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی درخصوص خسارات و جرایم تابع این قانون می‌باشند.

ماده ۵

کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. صددرصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ماده ۶

جرایم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.برچسب ها : جرایم نقدی , عدم پرداخت , حق بیمه کارکنان ,

نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )