تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه

قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

 بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

 بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم

طبق مصوبات 129 و 143 شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند كه دو شرط زیر را تواما دارا باشند .

1-قرار داد براساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (قرارداد های پیمانكاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مذكور (قرار دادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

2-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی ،منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد.

 ب: ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه كلیه قرارداد های واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد به شرح ذیل می باشد :

1- قراردادهای مشاوره ای

حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا 14 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیكاری جمعا به میزان 6/15 درصد ناخالص كاركرد می باشد (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما )

2- قراردادهای پیمانكاری (اجرایی)

حق بیمه قرار دادهای اجرایی مقطوعا 6 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیكاری جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص كاكرد می باشد (6/1 درصد سهم پیمانكار و 5 درصد سهم كارفرما )

 3 حق بیمه كلیه قرار دادهای مشاوره ای كه قبل از تاریخ مذكور قراردادهایی كه قبل از 16/4/63 شروع وبعد از آن خاتمع یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی ودر مورد قراردادهای پیمانكاری (اجرایی) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می شود .

4- حق بیمه بیكاری از تاریخ 6/5/69 به شرح مندرج در بند 1و2 محاسبه می شود .

5- طبق مصوبه مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتی كه پیمانكاران مجری قرار دادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانكاران فرعی واگذار نمایند ، چنانچه حق بیمه متعلق به قرار داد اصلی برمبنای ناخالص كل كاركرد قرار داد پرداخت شود در این صورت حق بیمه ای بابت قرار داد پیمانكار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد .

 ج: مجوز های خاص

حق بیمه قرار دادهای پیمانكاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قرار دادهای تسطیح وآماده سازی اراضی وزارت مسكن و شهر سازی ، قرار دادهای ساختمانی شركت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانكاران در صورتی كه براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد طبق مصوبات 129 و143 شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه می شود .

 بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

كلیه بیمه قرار دادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود .

ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قرار دادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

1- قراردادهای منعقد قبل از 24/1/70

حق بیمه قراردادهای مذكور براساس ضرایب دستمزدی كه با توجه به نوع عملیات قرار داد ونحوه تهیه مصالح (توسط واگذارنده كار و یا پیمانكار ) تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر وبه كاربردن ضریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه میشود.

(27% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد ضربدر كل نا خالص كاركرد =حق بیمه قرارداد)

برای محاسبه حق بیمه قراردادهایی كه قسمتی از مصالح توسط كارفرما و قسمتی توسط پیمانكار تهیه شده است با افزدودن قیمت مصالح واگذاری به پیمانكار به مبلغ ناخالص كل كاركرد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پیمانكار حسب نوع عملیات قرارداد استفاده می شود .

2-قراردادهای منعقده از 24/1/70 به بعد

3-به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و 7/9/73 شواریعالی تامین اجتماعی ماخذ واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است ، كه این امر تسهیلات زیادی را در جهت آگاه كردن پیمانكار و كارفرما از میزان حق بیمه قرارداد و همچنین تعیین و وصول حق بیمه وصدور مفاصا حساب پیمانكاران فراهم آورده است . به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بیمه قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذكور به بعد منعقد شده و می شوند با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای كار به ترتیب زیر محاسبه می شود:

1-2- حق بیمه قراردادهایی كه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی كلا بعهده و هزینه پیمانكار     می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كارایجاب نماید كه كلا به صورت مكانیكی انجام گیرد به ماخذ 7 درصد ناخالص كل كاركرد ه اضافه یك نهم آن بعنوان حق بیمه بیكاری می باشد .

2-2 حق بیمه كلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی كه به صورت غیر مكانیكی انجام می گیرد و یا تجهیزات ووسایل مكانیكی توسط كارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانكار قرار داده می شود به ماخذ 15 درصد نا خالص كاركرد به اضافه یك نهم آن بعنوان حق بیمه بیماری می باشد.

3-2- در مواردی كه تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانكار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده كار می باشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانكار به ناخالص كل كاركرد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند 1-2 محاسبه می شود .

4-2- قیمیت تجهیزات وارده از خارج از كشور كه پیمانكاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول كسر حق بیمه نمی باشد ، همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراداد های سوله سازی كه تهیه آن دراختیار واگذارندگان كار است ، پارچه در قراردادهای دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها ، موكت وكف پوش و كابینت در صورتی كه توسط كارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانكار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به كل كاركرد اضافه نمی شود .

5-2- در مواردی كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مكانیكی ( با وسایل و ماشین آلات مكانیكی متعلق به پیمانكار ) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد )مكانیكی به ماخذ 7 در صد و حق بیمه بخش (درصد ) دستی به ماخذ 15 درصد به اضافه یك نهم بابت بیمه بیكاری محاسبه می شود .

6-2- در مواردی كه وسایل و ابزار مكانیكی توسط واگذارنده كار تهیه و بدون دریافت كرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانكار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن كلا به ماخذ 15 درصد به اضافه یك نهم بابت بیمه بیكاری محاسبه خواهد شد .

7-2- در مواردی كه پیمانكار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرار داد به پیمانكاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانكاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پیمانكاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانكار اصلی معادل كاركرد پیمانكاران فرعی كه مفاصا حساب داشته اند از كاركرد پیمانكار اصلی كسر می شود .

8-2- آن دسته از نهاد ها وسازمانها و وزارتخانه هایی كه كاركنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی كه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پیمانكاری نمایند ، چنانچه كار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها كه مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قرار دادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه كلیه پرسنل و روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. چنانچه فاقد بدهی به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد . بدیهی است واگذارنده كار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانكاران می باشد .

 بخس سوم: حالت خاص قرار دادهای غیر عمرانی

الف- پیمانكارانی كه دارای كارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند

به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانكارانی كه دارای كارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قرار دادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در كارگاه آنها انجام می گردد ویا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرار داد منعقده به نوعی تولیدات كارگاههای آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :

1-اشخاص حقوقی

در صورتی كه پیمانكار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب قرارداد صادر می شود . شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانكاران را در اولویت قرار داهند .

1-1-     چنانچه سازمان قادر نباشد سریعا از دفاتر قانونی پیمانكار بازرسی نماید و پیمانكار جهت دریافت مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانكار طبق محتویات پرونده های مطالباتی كارگاهی و دفتر مركزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مركزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید وتعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان ارائه نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

1-2-     در مواردی كه پیمانكار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه می شود . در این حالت چنانچه پیمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه  وصول . سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .

2- اشخاص حقیقی

2-1- در صورتی كه پیمانكار دارای كارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ( كارگاههای دایر كه دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ) و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از كارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه كارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود .

2-2-در مواردی كه پیمانكار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود .

توجه : كارگاههای كه منحصرا برای انجام كار موضوع پیمان دایر می شود در زمره كارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود .

 ب- قرار دادهای خرید و فروش

1- قرار داد های خرید فروش اجناس ، مواد و تجهیزات كه نیاز به انجام كار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول كسر حق بیمه نخواهد بود .

2- در مواردی كه پیمانكار دارای كارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی (اعم از حقیقی و حقوقی ) باشد و قرارداد ساخت یا فروش( ساخت در كارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل ونصب به تفكیك توسط واگذارنده كار مشخص شود در این صورت در مورد قسمت ساخت طبق بند ((الف)) عمل شده ودر مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل ونصب طبق مصوبه مورخ 24/1/70 حق بیمه محاسبه خواهد شد . ضمنا چنانچه واگذارندگان كار میزان كاركرد حمل ونصب را مشخص ننمایند ، حق بیمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب  كلا طبق مصوبه مذكور محاسبه و وصول خواهد شد .

 ج قراردادهای گاز رسانی

در قراردادهای گازرسانی كه فیما بین شركت ملی گاز ایران و پیمانكاران منعقد می شود لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الكترود مخصوص كه مختص عملیات گاز رسانی است و از طرف واگذارنده كار به پیمانكار تحویل می شود جزء مصالح انحصاری می باشد ، لذا حق بیمه قرارداد های مذكور با توجه به نوع عملیات به شرح زیر محاسبه می گردد.

1- حق بیمه قراردادهای احداث شبكه های گاز رسانی به طور كلی طبق ماده دوم مصوبه 24/1/70 به ماخذ 7درصد محاسبه وبه اضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول مسشود .

2-قراردادهای نصب انشعابات (علمك ) به طور كلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشكاری و بعضا كمپرسور و دستگاههای حفاری 70 درصد عملیات مكانیكی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد عملیات غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول می شود.

3-قراردادهای نصب رگلاتور ، چنانچه جداگانه و مستقل از نصب انشعابات (علمك) منعقد شده باشد در این صورت با توجه به نوع كار كلا خدماتی و غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه ماده اول مصوبه مورخ 24/1/70 بماخذ پانزده درصد باضافه بیمه بیكاری متعلقه محاسبه می شود . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعابات تواما در یك قرارداد باشد ، طبق بند ((2)) فوق عمل می شود

د- قرارداد های خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در این گونه قراردادها نیز معدل 70 درصد از ناخالص كاركرد بعنوان كاركرد مكانیكی محسوب و حق بیمه آن بماخذ هفت درصد و معادل 30 درصد از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه آن بماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول می شود .

ه- قرارداد های طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای

قرارداد های كه موضوع آنها تهیه و نصب سخت افزار (رایانه ) ، طراحی و تولید نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتی كه پیمانكار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند ((الف)) این بخش عمل می شود.

 و- قراردادهای حسابرسی ، تحقیاتی و پژوهشی

احتساب حق بیمه قرار داد های تحقیقاتی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود :

قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

1- در مواردی كه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراكز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانكار یا مجری منعقد می شود چنانچه دانشگاه یا مركز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و یا اصولا كاركنان آن مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرار داد مفاصا حساب مربوطه صادر می شود .

2- در مواردی كه موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراكز علمی دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان نیز قرار دهند ،دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده قرار می گیرد. به این ترتیب چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند و یا آن را پرداخت نمایند صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها بلا مانع بود .

3- در مورد اشخاص حقوقی كه دفاتر قانونی ارائه ندهند حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 بماخذ هفت درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متلعقه وصول می شود.

4- درمواردی كه قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یك نفر یا چند نفر به صورت دستجمعی)منعقد وكار موضوع قرارداد توسط خود شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان مجری در حین كار انجام شود ، چون شرایط مربوط به ماده 38 قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود مشمول كسر حق بیمه نخواهد بود .

قرارداد حسابرسی

چنانچه موسسات حسابرسی لیست و حق بیمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال وپرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند حق بیمه قراردادهای كه به عنوان پیمانكار یا مجری منعقد می نمایند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و پس از وصول ، مفاصا حساب قراردادهای آنان صادر می گردد.

ح- كسر حق بیمه توسط كافرما از صورت وضعیتهای كاركرد پیمانكار و پرداخت آن به سازمان

1- در مواردی كه كافرمایان (واگذارندگان كار) حق بیمه و بیمه بیكاری هر قرارداد غیر مشمول طرحهای عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به ماخذ مندرج در تصویبنامه مورخ 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی كه قبلا به آن اشاره شد (15درصد یا 7درصد ) از هر صورت وضعیت پیمانكار یا صورتحساب مهندسین مشاور كسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانكار طی چك در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در این صورت نیازی به كسر و نگهداری 5% موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و كارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی وتسویه حساب با پیمانكار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی نماید . بدیهی است واگذارندگان كاركه به ترتیب این بند عمل می نماید كما كان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص كاركرد پیمانكار و مهندس مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند .

2- در مورد پیمانهایی كه حق بیمه مربوط توسط واگذارنده كار از صورت وضعیت كاركرد یا صورتحساب پیمانكار و مهندس مشاور بماخذ تعیین شده كسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود ، پیمانكار در طول اجرای قرار داد فقط می بایست لیست كاركنان شاغل در قرار داد را كه طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از كارفرمایان مصوب مورخ 9/5/73 مجلس شورای اسلامی حداكثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.

3- در مورد این گروه از پیمانكاران با توجه به اینكه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانكار اصلی كسر وبه سازمان پرداخت می شود در صورت كه دارای پیمانكار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانكاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینكه حق بیمه كلیه صورت وضعیتهای پیمانكار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانكار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود .

4- چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ (درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ 24/1/70 به هنگام كسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانكار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان كار رعایت نشده و به جای كسر و پرداخت حق بیمه بماخذ 15 درصد ، 7 درصد پرداخت شده باشد ، همچنین در مواردی كه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیكن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانكار بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصوبینامه مذكور باشد در این صورت در پایان كار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرار داد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .

5- چنانچه پیمانكار بابت ماه یا ماههای خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع ویا بعد از خاتمه قرارداد) لیست ارسال نماید، از دریافت آن خود داری و چنانچه قبلا لیست دریافت شده باشد حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده وعلاوه برحق بیمه قرارداد از پیمانكار وصول خواهد شد برچسب ها : قراردادهای پیمانکاری , مشمول ماده 38 ,

نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )