تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک

وجوه نقد و بانک:

اصول حسابداری :

1- رقم موجودی نقد و بانک نشان دهنده کلیه وجوه نقد متعلق به موسسه به هرصورت و و در هر مکانی که نگهداری میشود.

2- روش مورد عمل درباره نقد و بانک در طی دوره روش نقدی است و نه تعهدی یعنی حسابهای مربوط به این سرفصل تنها باید در زمان قطعیت پرداخت وجود بستانکار و در زمان قطعیت دریافت بدهکار گردند.

3- سرفصل مزبور درترازنامه باید دربرگیرنده کلیه وجوهی باشد که درتاریخ ترازنامه اختیار استفاده آنها در حیطه قدرت شرکت باشد. مانند : صندوق ، وجوه واریزی به حساب بانک شرکت و تنخواه گردان و ...

اهداف رسیدگی :

1- کلیه وجوه نقدینگی در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود باشد .

2- ارزش وجوه نقد متعلق به واحد مورد رسیدگی در تاریخ صورتهای مالی متکی به اسناد و مدارک مثبته و طبق اصول متداول حسابداری منعکس گردیده باشد .

3- مالکیتواحد مورد رسیدگی بر کلیه وجوه نقد به استناد مدارک مناسب محرز بوده و هرگونه محدودیت در استفاده آنها باید در صورتهای مالی افشاء شود.

4- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح طبقه بندی و افشاء شده باشد .

برنامه رسیدگی بانکها:

1- اخذ لیستی از مانده حسابهای بانکی از مشتری وتهیه آن و همچنین ارقام مقایسه ای سال قبل

2- اخذ صورت مغایرت بانکی ( کنترل داخلی مطلوب ، نیاز به تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه دارد) و انجام کنترلهای زیر :

2-1- کنترل جمعهای صورت مغایرت

2-2- مطابقت مانده حساب بانک طبق صورت حساب با مانده حساب دردفتر معین .

2-3- مطابقت مانده صورت حساب بانک طبق صورت مغایرت با مانده مندرج در صورتحساب بانک

2-4- مشخص نمودن اقلام باز بدهکار و بستانکار صورتحساب بانک و پی گیری و تعیین واریز آنها .

2-5- مشخص نمودن اقلام باز بدهکار و بستانکار دفتر معین بانک و پی گیری و تعیین واریز آنها.

2-6- بررسی تعدادی از فعل و انفعالات بین حسابهای بانکی  و یا بین حساب بانک و صندوق.

2-7- بررسی چکهای واخواستی و پی گیری شرکت جهت وصول آنها.

2-8- رسیدگی به حسابهای جاری بانکها و موارد زیر نیز باید مدنظر قرارگیرد:

2-8-1- ماهیت حساب جاری و هدف از افتتاح آن .

2-8-2- مشاهده عینی مدارک و کارت افتتاح حساب جاری و اخذ مجوز افتتاح .

2-8-3- بررسی دسته چک ومشاهده عینی چکهای باطله و دقت در عدم ثبت آنها در دفاتر و علت ابطال آنها.

2-8-4- کنترل مقطعی از چکهای صادره در دفاتر از نظر ترتیب صدور و ثبت آنها .

2-8-5- CutOff حساب جاری بانکها .

2-8-6- سندرسی نمونه ای از اسناد بدهکار و بستانکار حساب بانکها به ویژه در پایان سال.

2-8-7- ارسال تائیدیه و بررسی پاسخ واصله از نظر مطابقت با صورتحساب بانک و پی گیری مغایرت احتمالی .

اثبات موجودی صندوق :

1-  شمارش صندوق در پایان سال ( درصورت امکان) و در غیر اینصورت شمارش به تاریخ روز و مطابقت باحسابهای صندوق و سپس مانده صندوق در پایان سال را اثبات نماید ( حتی الامکان وجه نقد باید در پایان سال مالی به حساب جاری بانک شرکت واریز گردد)

2- در صورت عدم شمارش صندوق در پایان سال ، اخذ تائیدیه که به امضایی یکی ازمقامات شرکت ، صندوقدار  حسابرس برسد در موقع شمارش علاوه بر پول نقد ، اسناد پرداختی هم که هنوز در حسابها ثبت نشده را نیز باید به جمع موجودی صندوق اضافه نمود .

3- بررسی کنترلهای داخلی اعم از وجود یا عدم احراز.

اثبات موجودی تنخواه گردان :

تنخواه دار کسی استکه مبلغی وجه نقد در اختیار وی قرار داشته باشد تا براساس مقررات و شرایط مربوط نسبت به انجام هزینه اقدام نماید . در رسیدگی به حساب تنخواه گردان موارد زیر قابل ذکر است:

1- اخذ صورت ریز دارندگان تنخواه در پایان سال ( حتی الامکان موجودی تنخواه گردان ، باید در پایان سال مالی به حساب جاری بانک شرکت واریز گردد)

2- بررسی نوع تنخواه گردان ( ثابت یا متغییر)

3- دقت شود مبلغ تنخواه در اختیار کسانی قرارداشته باشد که با توجه به شغل آنها نیاز به داشتن تنخواه احساس شود.

4- لازم است از دارندگان تنخواه تضمین کافی و متناسب با مبلغی که در اختیار دارند اخذ شود و مبلغ تضمین باید در حسابهای انتظامی بصورت آماری ثبت شود.

5- بررسی مجوز پرداخت تنخواه که به تائید مقامات ذیصلاح شرکت رسیده باشد (اقلام بدهکار تنخواه گردان)

6- تعدادی از اسناد هزینه انجام شده از محل تنخواه گردان ( اقلام بستانکار تنخواه) را سندرسی شود( از نظر کفایت مدارک ومحاسبات و امضاهای مجاز)

7- دقت در مبالغ پرداختی در وجه دارندگان تنخواه متناسب با هزینه های انجام شده باشد( تعیین پرداختهای هر ماه و مقایسه با رقم هزینه انجام شده همان ماه)

8- شمارش تنخواه گردان در پایان سالو یا در تاریخ رسیدگی و تهیه صورت جلسه مربوطه که به امضای دارنده تنخواه ، حسابرس و یکی از مقامات موسسه رسیده باشد.

9- اخذ تائیدیه از دارنده تنخواه گردان .نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )