تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریها :

سرمایه گذاری عبارت است از مبلغی که توسط موسسه به منظور کسب در آمد و تحکیم موقعیت و با کسب امتیازات تجاری و تولیدی به مصرف خرید اوراق بهادار یا سهام شرکت می رسد و بر سه نوع است :

1- سرمایه گذاری بلندمدت:

به طبقه ای سرمایه گذاری گفته می شود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری می شود . یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی بلندمدت طبقه بندی می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد و یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهای باشد .

2- سرمایه گذاری جاری :

به طبقه بندی از سرمایه گذاری گفته میشود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد.

3- سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار:

نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد و بطوریکه از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخص قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد دست یافت .

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:

الف) ارزش بازارپایه

ب) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

سایر سرمایه گذاریهایی که تحت عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود باید در ترازنامه به یکی از روشهای زیر منعکس شود :

الف) بهای تمام شده اولیه پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش.

ب) مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان یکی از رویه های جایگزین.

مبلغ کل سرمایه گذاری سریع المعامله که به عنوان دارایی جاری نگهداری میشود باید بر مبنای مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاریهای مزبور تعیین شود مبلغ کل سرمایه گذاری های بلند مدت و سایر سرمایه گذاریها جاری ، عبارت از جمع دفتری تک تک سرمایه گذاریهای مربوط است که جداگانه تعیین میشود .

اهداف رسیدگی سرمایه گذاریها :

الف) کلیه سرمایه گذاریها متعلق به موسسه بوده ودر تاریخ ترازنامه صورتهای مالی به نحو مناسب طبقه بندی وافشاء شده باشد.

ب) وجود سرمایه گذاری منعکس در صورتهای مالی و مالکیت شرکت بر آنها در تاریخ ترازنامه به استناد اسناد و مدارک مثبته کافی محرز باشد و هرگونه محدودیتی در این زمینه باید در صورتهای مالی افشاء شود.

ج) ارزش سرمایه گذاریهای براساس اصول متداول حسابداری تعیین و در صورتهای مالی انعکاس یافته و کلیه اطلاعات در مورد آنها افشاء شده باشد.

د) سود و زیان و درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای به نحو صحیح به حساب گرفته شده باشد .

برنامه رسیدگی سرمایه گذاریها :

1- تهیه صورت خلاصه از کلیه سرمایه گذاریها به شرح:

نام شرکت ، نوع سهام ، ارزش اسمی در هر سهم ، درصد پرداخت شده آن ، تعداد کل سهام شرکت و قیمت تمام شده و ارزش سرمایه گذاری درتاریخ ترازنامه .

2- مشاهده عینی اوراق سهام در پایان دوره ( درصورت امکان) در غیر اینصورت اثبات مالکیت و وجود تاریخ روز .

3- در مورد سهام نزد اشخاص ثالث از وجود مالکیت از طریق مشاهده اطمینان حاصل شده و در غیر اینصورت تائیدیه ای در این خصوص دریافت گردد .

4- چنانچه سهامی در گرو اشخاص ثالث به عنوان وثیقه باشد لازم است در یادداشتها افشاء گردد .

5- اطمینان از خرید و فروش سرمایه گذاریها در طی سال از نظر داشتن مصوب هیئت مدیره.

6- رسیدگی درمورد خریدهای طی سال ، مبلغ پرداختی و ارزش سهام در روز انجام معامله.

7- بررسی مکاتبات با شرکتهای که در آن سرمایه گذاری شده است به منظور اطلاع از سود سال یا سهام جایزه ، سود سهمی .

8- بررسی و کنترل سود و زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها ، در صورت اهمیت رقم باید بصورت جداگانه درسود و زیان نشان داده شود .

9- ارزیابی سرمایه گذاری در پایان سال ، در صورتیکه قیمت بازار کمتر از بهای تمام شده باشد باید به قیمت بازار ارزیابی شود.

10- کنترل ثبت سود سهام دریافتی در حسابها.

11- دریافت تائیدیه از شرکتهای که مشتری در آن سرمایه گذاری کرده است ازنظر تعداد سهام و ارزش اسمی ، سرمایه کل شرکت و اطلاعاتی در مورد سود سال و...نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )