تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی

حسابهای و اسناد دریافتنی :

اصول حسابداری

1- در صورتی میتوان مبالغی را تحت عنوان دریافتی در حسابها ثبت نمود که طلب از اشخاص محقق شده و مستندات کافی دال بر تحقق طلب در اختیار شرکت قرار داشته باشد(قبولی بدهکار)

2- آنچه در حسابها ثبت می شود مبلغ مطالبات می باشد ( مثلاً بهای توافق شده در مورد فروش کالا) لیکن آنچه در تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی درج می گردد ، ارزش یا میزان قابلیت وصول مطالبات است .

3- در مورد مطالباتی که نسبت به وصول تمام یا قسمتی از آنها اطمینان حاصل نشود باید به همان میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (ذ.م.م ) در حسابها منظور گردد.

4- در صورت قطعی شدن عدم وصول مطالبات مذکور بعنوان مطالبات سوخت شده تلقی و از حسابها حذف می گردند .

اهداف رسیدگی حسابهای و اسناد دریافتنی:

هدف اطمینان از قابل وصول بودن آنها است لذا لازم است رسیدگی هایی اعمال شود که بتوان اثبات نمود که آیا :

1- کلیه مطالبات متعلق به واحد مورد رسیدگی به نحو مناسب در صورتهای مالی طبقه بندی و افشاء شده است.

2-  وجود مطالبات به استناد اسناد و مدارک مثبته کافی محرز بوده و مانده های پایان دوره بیانگر مطالبات واقعی ثبت شده است .

3- ارزش مطالبات براساس اصول متداول حسابداری(خالص ارزش بازیافتنی ) در ترازنامه ارائه شده است .

4- براساس اسناد و مدارک ذخیره کافی جهت اقلام مشکوک الوصول در نظرگرفته شده و همچنین مطالبات لاوصول نیز از حسابها حذف شده است .

5- پیش پرداختهای هزینه ، بیانگر هزینه های است که به نحو معقول انتظار میرود در دوره های آتی واحد تجاری از آن بهره مند گردد .

برنامه رسیدگی حسابهای و اسناد دریافتنی:

1- تهیه صورت ریز بدهکاران تجاری و در صورت تجزیه سنی آنها(جهت محاسه ذ.م.م) و یا اخذ آنها از مشتری .

2- جمع صورت ریز فوق الذکره را آزمایش و با مانده حساب بدهکاران تجاری در دفاتر مقایسه نمائید .

3- باتوجه به درجه اطمینان از وجود کنترلهای داخلی مطلوب ، تعدادی از مانده های عمده حسابها و همچنین از هر چند حساب یکی از آنها بدون توجه به بزرگی یا کوچکی مانده انتخاب کنید . در مورد حسابهای منتخب شده اقلام تشکیل دهنده را در هر مورد تعیین و به شرح زیر رسیدگی کنید :

3-1- اطمینان از ماهیت تجاری بودن آنها( سایر سرفصلها مانند پیش پرداختهای دارائی ثابت یا هزینه در این حساب ، منعکس نشده باشد)

3-2- صورت حساب فروش کالا ، برگ خروج کالا ، رسیدمشتری برای هر قلم ثبت بدهکار در این حساب را مشاهده و بررسی شود.

3-3- با توجه به شرایط فروش به مشتری میزان ذ.م.م را تعیین کنید و لیست تعیین شده باید توسط سرپرست کار یا مدیران شرکت مورد مذاکره قرار گرفته و نتایج قطعی در آن قید گردد و سپس این نتایج در کاربرگ مربوطه به اسناد اصلاحی پیشنهادی درج گردد .

3-4- حساب بدهکاران در سال مالی بعد مورد رسیدگی قرار داده و از وصول به موقع اینگونه طلبها مطمئن شوید.

4- شرایط قراردادهای عمده فروش را بررسی کرده و نحوه اجرای آنها را مورد کنترل قرار دهید .

5- دقت نمائید ثبت تاریخهای پایان سال مالی در حساب بدهکاران را از یک طرف و حساب فروش را از طرف دیگر در سال مالی برگشت نشده باشد .

6- کنترل فعل انفعالات بین حسابهای بدهکاران و سایر حسابهای دریافتنی ، پرداختنی ، دارائیها و ...

7- روش انقطاع زمانی پایان سال را برای اطمینان یافتن از اینکه فروش و بدهکاران در دوره مالی مربوطه ثبت شده اند مورد رسیدگی آزمایشی قرار دهد.

8- ارسال تائیدیه ( نتایج درخواست تائیدیه را خلاصه کرده و قابل قبول بودن نتایج حاصله را مورد ملاحظه قرار دهید).

بدهکاران کارکنان :

بدهی کارکنان به شرکت ممکن است یکی از دو مورد زیر باشد.

1- وام دریافتی  2- مساعده حقوق

در رسیدگی به وام موارد زیر قابل ذکر است :

1- مشاهده مصوبه هیئت مدیره یا تصویب مقام مسئول در مورد وام پرداختی

2- گیرنده وام از کارکنان شرکت باشد .

3- اطمیان از رعایت کلیه مقررات و از جمله اخذ تضمین لازم و ثبت تضمین در حسابهای انتظامی

4- دقت در کسر به موقع اقساط از حقوق کارکنان

5- پی گیری و وصول اقساز در دوره مالی بعد .

6- اخذ تائیدیه از کارکنان مبنی بر تائید مانده بدهی آنان

در مورد مساعده حقوق معمولاً مانده قبل از پایان سال مالی باید تسویه شود در این غیر اینصورت علت بررسی شود .

اسناد دریافتنی نزد شرکت :

1- اخذ صورت ریز براساس نام متعهد و سر رسید آنها( لیست سنی)

2- مشاهده عینی در پایان دوره یا در تاریخ رسیدگی

3- اخذ تائیدیه برای اقلام عمده .

4- اطمینان از قابلیت وصول بودن در مورد اقلام سررسید شده و وصول نشده علت را بررسی نمایئد ودر صورت مشکوک الوصول بودن باید ذ.م.م کافی در نظر گرفته شود .

سپرده ها :

1- اخذ صورت ریز و کنترل جمع آنها و مقایسه یا مانده طبق دفاتر.

2- اطمینان از استرداد سپرده های بانکی اعتبار اسنادی بعد از ترخیص کالا ، در خصوص ارقام مسترد نشده علت عدم استرداد آن مشخص شود .

3- پی گیری وصول سپرده ها در سال مالی بعد .

4- در مورد سپرده های از قبیل سپرده آب و برق و تلفن و تلکس و ... کلیه اسناد مربوط به ایجاد آنها مشاهده شود .

5- اطمینان از قابل استفاده بودن سپرده توسط شرکت .

پیش پرداختها :

1- اخذ صورت ریز و کنترل جمع آنها و مقایسه یا مانده طبق دفاتر.

2- در مورد پیش پرداخت دارایی ثابت ، مبالغ را با مدارک پرداخت و قرارداد مربوطه مطابقت شود .

3- پی گیری بعد از پایان سال مالی دال بر تحویل دارایی ثابت به شرکت

4- در مورد پیش پرداخت خرید کالا ،پرداختها با مدارک و قرارداد مربوطه کنترل شود .

5- در مورد پیش پرداخت هزینه ، اسناد مربوطه را رسیدگی نموده و تفکیک بین هزینه های سال جاری و پیش پرداخت هزینه به عمل آید

6- در مورد هزینه های اجاره و بیمه که بستگی به مدت دارد بررسی و دقت شود که پیش پرداخت هزینه های مزبور در هزینه های سال جاری منظور نشده باشد .

7- ارسال تائیدیه .نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )