تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا

موجودی کالا:

اصول حسابداری :

1- مقادیر موجودی پایان دوره حتماً مقدار واقعی شمارش شده باشد .

2- روشهای قیمت گذاری موجودی کالا با توجه به ماهیت عملیات شرکت و شرایط اقتصادی مناسب و معقول بوده بطوریکه رقم نشان داده شده در ترازناممه نزدیکترین قیمت به بهای واقعی موجودیها باشد .

3- ارزش موجودی کالا ، اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش بازیافتنی ، ارزیابی و درصورتهای مالی منعکس شده باشد .

اهداف رسیدگی به موجودی کالا:

1- مقادیر کلیه موجودی کالا متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه به نحومناسبی ( انبارگردانی) مورد مشاهده و شمارش قرار گرفته و اقلام راکد ، ناباب، کم مصرف ، خسارت دیده و بلا استفاده به نحو مطلوب مشخص شده و برحسب خالص ارزش فروش در ترازنامه ارائه شده باشد .

2- قیمت تمام شده موجودیها بطور صحیح و طبق اصول متداول حسابداری در حسابها منعکس شده باشد ( قیمت گذاری مناسب) و اعمال آن ثبات رویه رعایت شده باشد .

3- ذخایر کافی در خصوص کاهش احتمالی ارزش در حسابها منظوظر شده باشد .

4- مالکیت موجودی ها براساس اسناد و مدارک مثبته محرز شده باشد .

5- مبالغ مندرج در ترازنامه کلیه موجودیها را در بر گرفته و به نحو مناسب طبقه بندی و افشاء شده باشد .

برنامه رسیدگی موجودی کالا:

نظر به اینکه مقدار موجودی کالا در پایان سال مالی بوسیله شمارش ، توزین ، اندازه گیری حجم و سایر روشها تعیین می گردد و سپس با استفاده از مدارک موجود در موسسه ارزش آنها مشخص می شود لذا رسیدگی موجودی کالا شامل دو مرحله است :

1- مقدار موجودیها .

2- ارزش موجودیها.

مقدار موجودیها از طریق شمارش( انبارگردانی) مشخص خواهد شد .

رسیدگی به ارزش موجودیها:

اساس ارزیابی بر دو نکته استوار است :

الف ) ثبات رویه : روش قیمت گذاری موجودی های باید با سال قبل یکسان باشد .

ب) اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش با ارزش جایگزینی : در مورد ارزیابی موجودی کالا باید مورد توجه قرار گیرد و در رسیدگی به موجودی کالا موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

1- کنترل محاسبات : بعد از اخذ صورت ریز موجودیها و اطمینان از قیمت مقادیر موجودی ، حسابرس باید محاسبات صورتها را (ضرب، جمع و تفریق) را کنترل نماید.

2- در مورد موجودی مواد خام و قطعات خریداری شده بهای تمام شده را بصورت نمونه با فاکتورها و لیست قیمتها ، ترازنامه ها و سایر مدارک مثبته مقایسه نماید .

3- تحقیق نماید که آیا در موارد لازم ذخیره کافی جهت کاهش ارزش موجودی به خالص ارزش فروش تامین شده است .

4- معقول بودن میزان موجودی های جنسی و کار در جریان پیشرفت را از طریق اطلاعات زیر بررسی نماید:

الف)اخذ لیست گردش کالا و موجودی اول دوره خرید طی دوره فروش(مصرف) و موجودی پایان دوره و مطابقت:

4-1- مانده های تعدادی/ ریالی اول دوره با تراز پایان سال مالی قبل .

4-2- مانده های تعدادی/ ریالی اول دوره با تراز پایان سال مالی جاری .

4-3- خرید طی دوره با مقدار خرید طبق دفاتر موسسه

4-4- فروش یا مصرف طی دوره با مقدار خرید طبق دفاتر موسسه

4-5- مقایسه با برگهای اولیه شمارش، محاسبات، جمع ها، انتقال اقلام به صورت خلاصه

ب) کاربرگهای شمارش موجودی را از نظر اقلام غیرعادی بررسی و علت مغایرتهای عمده بین شمارش و سوابق مالی موسسه را جویا شود

5- نتایج آزمونهای انقطاع زمانی در مورد آخرین رسید و حواله انبارها ، به منظور تاکید ثبت معاملات در دوره مالی مربوطه بررسی نمائید

6- در خصوص موجودیهای امانی دیگران نزد موسسه ، از عدم احتساب آنها به عنوان موجودی جنسی صاحبکار اطمینان حاصل شود

7- در خصوص موجودیهای امانی دیگر تائیدیه لازم اخذ گردد .

8- در مورد کالای ساخته شده ، بهای تمام شده هر واحد ، از نظر نرخهای مواد و دستمزد و سربار مورد مطالعه قرارداد و بهای تمام شده هر واحد با فاکتورهای خرید ، هزینه ، دستمزد و تخصیص سربار و ردیابی و از صحت آنها اطمینان حاصل نمائید .

9- در مورد کالای ساخته شده ، از طریق سیستم هزینه یابی استاندارد حسابهای انحرافات و گزارشات مربوطه را مورد رسیدگی قرارداده و کلیه انحرافات قابل توجه را بررسی نمایئد .

10- پس از انجام کلیه رسیدگیها ، حسابرس میتواند با مقایسه چند نسبت به نسبتهای مشابه در سالهای قبل تا حدود زیادی از قیمت مبلغ موجودی کالا مطمئن گردد و این نسبتها عبارتند از :

-        نسبت موجودی کالا به قیمت تمام شده کالای فروش رفته

-        نسبت موجودی کالا به فروش

-        نسبت موجودی کالا به خرید

نوسانات شدید این نسبتها ممکن است به علت یک یا مجموعه ای از عوامل زیر باشد:

الف) اشتباهات در شمارش مقداری موجودی

ب) اشتباهات در ارزیابی موجودی

ج) انباشته شدن مقدار زیاد موجودیهای ناباب

د) عدم وجود کنترل بر میزان مورد لزوم نگهداری کالا ( از قبیل حداقل و حداکثر موجودی)

ه) تولید مازاد بر تقاضای بازار

اهم نکات قابل توجه در نظارت حسابرس در انبارگردانی :

1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست .

2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، موقعیت مکانی ، تعداد تیمهای شمارش ، اسامی و وظایف هریک از آنها ، تعداد دفعات شمارش و نحوه رفع مغایرت بین شمارش های مختلف با یکدیگر و با سوابق انبار باشد.

3- برای حصول اطمینان از جهت اجرای برنامه شمارش لازم است وقت حسابرس عمدتاً صرف نظارت بر نحوه اجرای برنامه انبارگردانی شود .

4- به منظور حصول اطمینان حسابرس تعدادی از اقلام موجود را به عنوان نمونه شخصاً در انبار شمارش کرده و با شمارش شرکت مطابقت دهد .

5- حسابرس در زمان انبارگردانی ( خاتمه سال مالی) بایدکلیه اطلاعات مربوط به مقطع گیری زمانی را جمع آوری نماید .

وظایف حسابرس :

1‌)   تشكیل جلسات قبل از شروع انبار گردانی به منظور تدوین برنامه انبار گردانی

2) ارائه آموزش كافی به افرادی كه در انبار گردانی شركت می نمایند

3) مطالعه برنامه انبار گردانی توسط حسابرس و تذكر موارد قابل اصلاح به مسئولین شركت

4) حضور حسابرس در انبار گردانی و تفهیم این مطلب به مسئولین شركت كه مسئولیت انبار گردانی با آنان است نه حسابرسان مستقل

5) تكمیل پرسشنامه نظارت بر انبارگردانی توسط حسابرس.

6) اطمینان از مخدوش نبودن موجودی های نوشته شده و یا جلوگیری از هرگونه تعییر در مقادیر.

7)درخصوص موجودیهای امانی موسسه نزد دیگران تائیدیه لازم اخذ گردد .

8)  اطمینان از شمارش همه موجودی ها حداقل 2 بار (شمارش دوم باید توسط افرادی غیر از گروه اول باشد)

9‌) شمارش تعدادی كه از اقلام توسط حسابرسان.

10) مطلع بودن حسابرس از كلیه مكانها و محلهای انبار

11) اعضای تیم انبار گردانی باید اشخاصی به غیر از انبارداران باشند

12‌) انباردارها برای ادای توضیحات ویا رفع اشکال باید در مجل شرکت و انبارها حضور داشته باشد.

13) اطمینان حسابرس از توقف ورود و خروج كالا در حین انبار گردانی

14) اطمینان از اینكه هیچ كالایی 2 بار شمارش نشده باشد

15)اطمینان از كالاهایی كه اصلاً وجود خارجی ندارد و اینكه جزء موجودی كالا هم منظور نگردیده باشد.
نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )