تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود

اصول حسابداری

1- طبق اصول پذیرفته شده حسابداری ، دارائیهای ثابت به بهای تمام شده اندازه گیری و در دفاتر به ثبت می رسند ، بهای تمام شده دارایی ثابت شامل قیمت خرید ومخارج راه اندازی تا مرحله بهره برداری پس از کسر تخفیفات می باشد .

2- مبنای اندازه گیری و ثبت دارائیهایی ثابتی که در مبادلات غیرپولی تحصیل میشوند ارزش متعارف (بازار) دارائیهای واگذار شده می باشد و در صورتیکه ارزش متعارف دارائی واگذار شده مشخص نباشد ملاک ثبت ارزش متعارف دارائی تحصیل شده خواهد بود.

3- طبق اصول بهای تمام شده تاریخی ، باید افزایش دارائیهای ثابت ( قیمت های بازار) رقمی ، در حسابها منظور نمی گردد .

اهداف رسیدگی دارائی ثابت

تعیین اینکه آیا:

1-دارایی های ثابت مشهود مندرج در ترازنامه در مالکیت شرکت مورد رسیدگی می باشد .

2-تعیین اینکه کلیه دارایی ها ثابت اعم از خیرداری شده یا ایجاد شده توسط شرکت بر حسب بهای تمام شده در حسابها ثبت شده و تفکیک هزینه های جاری وسرمایه ای برنحو صحیح انجام گرفته باشد.

3-کاهش طی دوره دارایی های ثابت وسود وزیاتن مربوط به نحو صحیح ثبت وافشاءشده است.

4- میزان استهلاک معقول بوده ومبنای محاسبه آن استمرارداشته است .(اثبات رویه)

5-دارایی ثابت مندرج در صورتهای مالی به نحو صحیح طبقه بندی وافشاء شده است.

6- کفایت ساختار کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی را ارزیابی نمایید.

برنامه رسیدگی دارائی ثابت

1- اخذ صورت ریز برای هریک از سرفصلهای تشکیل دهنده به شرح زیر :

شرح ، مانده اول دوره ، گردش بدهکار ( افزایش ) و بستانکار (کاهش) ، مانده پایان دوره ، استهلاک انباشته اول دوره  ، استهلاک طی دوره ، کاهش استهلاک و مانده پایان دوره استهلاک انباشته و ارزش دفتری

2- مطابقت مانده ابتدای دوره دارایی ثابت و ذخیره استهلاک با ترازنامه پایان سال مالی قبل ،

3- مطابقت مانده پایان دوره دارایی ثابت و ذخیره استهلاک با ترازنامه پایان سال مالی جاری ،

4- صورت ریز زمین و ساختمانها ، وسائط نقلیه را تهیه و گردش طی دوره را مشخص و رسیدگی به مدارک مثبته در رابطه با افزایش و کاهش زمین و ساختمانها 

5- بررسی اسناد مالکیت و اطمینان از بلامنازع بودن آنها و بایگانی یک نسخه کپی از اسناد مالکیت در پرونده دائمی.

6- در صورت امکان مشاهده عینی زمین و ساختمان.

7- کنترل خرید دارایی ثابت با آئین نامه ها و دستورالعملهای موسسه

8- مشاهده عینی مصوبه هیئت مدیره در مورد خرید دارائی ثابت

9- کنترل صحت ثبت دارائیها ثابت خریداری شده در دفتر با کارت اموال ( دفتر با کارت دارائی ثابت عبارت است از دفتری که هر صفحه و یا هر کارت آن به یک قلم از دارائی ثابت تعلق داشته و در آن شماره یا کد دارائی ثابت ، مشخصات دارائی ، تاریخ و شماره سند خرید ، نرخ و روش استهلاک ، محل دارائی ، بهای تمام شده  ، استهلاک در سال و استهلاک انباشته و ارزش دفتری و ... در آن ثبت شود)

10 حصول اطمینان در مورد دارائیهای ثابت ساخته شده توسط شرکت نسبت به تخصیص صحیح هزینه های مواد و دستمزد و سربار ساخت به دارائی مربوطه

11- دقت شود که فقط هزینه های سرمایه ای( تعمیرات اساسی) به بهای تمام شده دارائی ثابت منظور شده و اقلام هزینه های جاری در سرفصل دارائی ثابت انعکاس نیافته باشد ( تعمیر و نگهداری)

12- پرس و جو و بررسی در مورد دارائی ثابتی که فعلاً مورد استفاده نبوده یا اسقاط شده .

13- پرس و جو و بررسی در مورد فروش دارائی ثابت ، بررسی مجوز فروش ، علت فروش و چگونگی شرایط فروش و اطمینان صحت ثبتهای مالی انجام شده در خصوص برگشت از حسابهای دارائی ثابت و ذخیره استهلاک انباشته و سود و زیان حاصل از فروش

14- سندرسی تعدادی از اقلام عمده اموال و اثاثیه و ابزارآلات و مشاهده عینی آنها و اطمینان از پلاک کوبی آنها

15- دقت در خصوص طبقه بندی وانعکاس پیش پرداختهای سرمایه ای بابت خرید دارائی ثابت در سرفصل مربوطه

16- اطمینان از مناسب و کافی بودن پوشش بیمه ای دارائی ثابت

17- بررسی کنترلهای داخلی در مورد دارائیها( حصول اطمینان از استفاده صحیح و موثر دارائیها)

برنامه رسیدگی استهلاک

1- حصول اطمینان از مناسب بودن نرخ استهلاک و مبنای محاسبه با سال قبل یکنواخت و مشابه باشد

2- مصوب بودن نرخ و روش استهلاک در وزارت امور اقتصاد و دارایی

3- مطابقت جمع استهلاک سال قبل طبق کارت دارائی ثابت با رقم هزینه استهلاک سال جاری

4- مطابقت جمع استهلاک انباشته سال قبل طبق کارت دارائی ثابت با رقم ذخیره استهلاک انباشته در پایان سال.

5- کنترل محاسبات استهلاک

6- اطمینان از دارائی ثابت استهلاک پذیر قبل از آغاز بهره برداری مستهلک نشده باشد.

7- اطمینان از برگشت صحیح از حسابها، استهلاک انباشته دارائی ثابت فروش رفتهنویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )