تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی

حسابها و اسناد پرداختنی

اهداف رسیدگی

تعیین اینکه آیا :

1- بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ تعلق گرفته به مبلغ صحیح ثبت شده است .

2- رعایت اصول متداول حسابداری در طبقه بندی صحیح و افشاء مبالغ مندرج در ترازنامه

3- کلیه بدهیها ثبت شده براساس اسناد و مدارک مثبته بوده و معرف بدهی واقعی شرکت باشد.

برنامه رسیدگی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1- اخذ صورت ریز و اثبات صحت تنظیم آنها از طریق کنترلهای اویه ( جمع زدن ونقل مانده و ...)

2- انتخاب تعدادی از اقلام صورت ریز و انجام رسیدگیهائی به شرح زیر:

الف) صحت دریافت کالای موضوع خرید از طریق بررسی و کنترل فاکتورهای خرید و رسید انبار و هرگونه مدرکی که دال بر تحویل کالا مانند صورت جلسه و تحویل و تحول و مطابقت مدارک مثبته مذکور با سوابق حسابداری ( سندرسی)

ب) کنترل محاسبات مربوط به خرید بررسی قراردادهای خرید و نیز مقدار کالای دریافتنی و نحو مورد عمل حسابداری

ج) کنترل صحت ثبت فاکتور خرید در حسابهای شرکت و رسیدهای انبار در کارت انبار و ردیابی در کارت حسابداری انبار

د) پیگیری تسویه مانده ها بعد از دوره مالی ( مبالغی که پس از مدت طولانی و غیر متعارف همچنان پرداخت نشده باقی مانده است از نظر ماهیت مورد بررسی قرارداده و پیگیری علل مربوطه)

ه)ارسال تائیدیه ها و درج مبلغ پاسخ واصله و تعیین مغایرت احتمالی و بررسی علل آن.

3- اطمینان از اینکه خریدها و بستانکاران در دوره مالی مربوطه ثبت شده اند با آزمونهای انقطاع زمانی در پایان سال

4- درج مبالغ مربوط به پاسخ تائیدیه های واصل نشده در خلاصه نکات قابل توجه.

5- تعدادی از نمونه های که رسیدگی نشده را انتخاب و ضمن بررسی اجمالی و درجرنتایج آن در کاربرگ .

6- پرس و جو از از کارکنان قسمت خرید و حسابداری در مورد احتمال ثبت نشدن بدهیها

7- بررسی حساب و اسناد پرداختنی تجاری مربوط به بهای کالای امانی که در تاریخ ترازنامه دریافت شده است باشد.

8- حصول اطمینان از انعکاس صحیح بدهیهای ارزی در تاریخ ترازنامه.نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )