تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه

سرمایه

اهداف رسیدگی

تعیین اینکه :

1- سرمایه وتغییرات آن به نحو صحیح ثبت ودرصورتهای مالی افشا شده است

2-تغییرات سرمایه بامصوبات مربوط(مصوبات مجمع عمومی وهیئت مدیره)تطبیق می نماید

3-شرکت کلیه مقررات قانونتجارت واساسنامه خودرا در رابطه با سرمایه رعایت نموده است

برنامه رسیدگی سرمایه

1- چنانچه تغییراتی درسرمایه صورت گرفته باشد صورت خلاصه تغییرات را تهیه وباصورتجلسات صاحبان سهام هیئت ویا مدارک دیگر مطابقت نمائید.

2- حصول اطمینان از مطابقت سرمایه ثبت شده با اساسنامه شرکت

3- تهیه جدول میزان مالکیت سهامداران و مقایسه آن با دفتر ثبت سهام

4- کنترل نمونه ای ثبت انتقالات سهام و صورتجلسات و اساسنامه در رابطه با مجوزات و مصوبات لازم

5- رعایت مفاد قانونی مندرج در چک لیست بازرس قانونی در خصوص سرمایه و تغییرات آن را مورد بررسی قرارداده و عدم رعایت آنها را در خصوص شرکت سهامی در گزارش بازرس ذکر نمائید و اهم مفاد مذکور عبارتند از :

5-1- ماده 3 قانون تجارت:تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص 3نفر و عام 5 نفر

5-2- ماده 5 قانون تجارت : حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 1 میلیون و عام 5 میلیون ریال

5-3- ماده 25 قانون تجارت : اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و شماره ترتیب بوده و به امضاء حداقل دو نفر رسیده باشد ( طبق اساسنامه)

5-4- ماده 27 قانون تجارت : تا زمانی که سهام صادر نشده ، شرکت گواهینامه موقت سهم باید به سهامداران بدهد .

5-5- ماده 29 قانون تجارت : مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام حداکثر هزار ریال

5-6- ماده 33 قانون تجارت : مبلغ پرداخت شده سهام در هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت گردد .

5-7- ماده 40 قانون تجارت : انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام برسد

5-8- ماده 114 قانون تجارت : مدیران باید دارای سهام وثیقه نزد صندوق شرکت باشند .

5-9- ماده 21 قانون تجارت : اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را جهت تصمیم گیری درباره انحلال یا بقاء شرکت دعوت نماید .نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )